Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāsī:f.[〃] 女奴隷,婢女.-dāsā 奴婢.-putta 女奴隷的子.-bhoga 婢女的財産.
パーリ語辞典 水野弘元著
dāsī:f.[〃] 奴隷女,婢女.-dāsā 奴婢.-putta 奴隷女の子.-bhoga 婢女の財産.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dāsī:f.[〃] 奴隷女,婢女.-dāsā 奴婢.-putta 奴隷女の子.-bhoga 婢女の財産.~bhariyā婢なる妻,婢女夫人
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāsī,【陰】 女奴隸。(p155)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāsī,【陰】女奴隸。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāsī:dāsī(thī)
ဒါသီ(ထီ)
[du+asa+ī.dā+sa+ī.du kucchitaṃ asati bhakkhatīti dāsī,ī.dīyante tāyāti vā dāsī,dā dāne,so,ī ca.,ṭī.236]
[ဒု+အသ+ဤ။ ဒါ+သ+ဤ။ ဒု ကုစၧိတံ အသတိ ဘကၡတီတိ ဒါသီ၊ ဤ။ ဒီယေႏၲ တာယာတိ ဝါ ဒါသီ၊ ဒါ ဒါေန၊ ေသာ၊ ဤ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၆]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāsī:[f.] a female slave.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāsī,(f.) [Sk.dāsī,cp.dāsa.Nom.pl.dasso for dāsiyo J.IV,53; in cpds.dāsi°] a female servant,a handmaiden,a slave-girl Vin.I,217,269,291; II,10 (kula°),78= III,161; M.I,125; II,62 (ñāti°); Pv.II,321 (ghara°); PvA.46,61,65.-- Cp.kumbha°.

--gaṇa a troop of slave-girls J.II,127; --dāsā (pl.) maid& man-servants DhA.I,187; freq.to cpd.d-d-paṭiggahaṇa slave-trading D.I,5≈(cp.DA.I,78); --puttå the son of a slave,an abusive term (gharadāsiyā va putto Dh.I,257; cp.Sk.dāsīsuta) D.I,93 (°vāda); --bhoga the possessions of a slave Vin.III,136.(Page 320)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀSĪ:[f] phụ nữ tôi đòi,nô bộc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāsī:ဒါသီ(ထီ)
[ဒု+အသ+ဤ။ ဒါ+သ+ဤ။ ဒု ကုစၧိတံ အသတိ ဘကၡတီတိ ဒါသီ၊ ဤ။ ဒီယေႏၲ တာယာတိ ဝါ ဒါသီ၊ ဒါ ဒါေန၊ ေသာ၊ ဤ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၆]
(၁) ကြၽန္မ၊ အေစခံမ။ ဒါသ-ၾကည့္။ (၂) လိပ္ဆူးေရႊ (လိပ္ဆေရႊ) ပင္။ (လိပ္ဆူးငယ္။ ဓာန္၊ဋီ။သ်။ လိပ္ဆူးညိဳ။ အမရ၊သ်)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāsī:ဒါသီ (ဣ)
ကၽြန္မ။ လိပ္ဆူးညိဳပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine