Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāpana,【中】 鼓勵佈施。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāpana,【中】鼓勵佈施。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāpana:dāpana(na)
ဒါပန(န)
[dā+ṇāpe+yu.(dāpaṇa-prā)]
[ဒါ+ဏာေပ+ယု။ (ဒါပဏ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāpana:[nt.] inducement to give.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāpana:see vo°.(Page 319)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀPANA:[nt] duyên cớ,lý do để cho
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāpana:ဒါပန(န)
[ဒါ+ဏာေပ+ယု။ (ဒါပဏ-ျပာ)]
ေပး-လွဴ-ေစျခင္း၊ (က) သတိုးသမီးကို ေပးေစျခင္း၊ သမီးေတာင္းျခင္း (ဝိဝါဟ-မဂၤလာ)။ (ခ) သုတ္သင္-စင္ၾကယ္-ေစျခင္း၊ အေမး=ပုစၧာကို ေျဖဆိုေစျခင္း။ (ဂ) လုပ္-လက္-ခ ေပးေစျခင္း၊ လုပ္-လက္-ခ ေတာင္းျခင္း။ (ဃ) ဥစၥာဒဏ္ကို ေပးေစျခင္း၊ ေငြဒဏ္တပ္ျခင္း။ ဓနဒ႑-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāpana:ဒါပန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine