Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cirāyati,(cira 的【派】),逗留,延遲。 【過】 cirāyi。 【過分】 cirāyita。 【現分】 cirāyanta。 【獨】 cirāyitva。(p128)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cirāyati,(cira 的【派】),逗留,延遲。【過】cirāyi。【過分】cirāyita。【現分】cirāyanta。【獨】cirāyitva。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cirāyati:cirāyati(kā,kri)
စိရာယတိ(ကာ၊ႀကိ)
[cira+āya+ṇe+ti.ṇe-pa khye.]
[စိရ+အာယ+ေဏ+တိ။ ေဏ-ပစၥည္းကို ေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cirāyati:cirāyati(kri)
စိရာယတိ(ႀကိ)
[cira+āya+ti]
[စိရ+အာယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cirāyati:[deno.from cira] tarries; delays.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cirāyati,[Sk.cirayati,v.denom.fr.cira] to be long,to tarry,to delay,DhA.I,16; VvA.64,208; cp.ciraṁ karoti id.J.II,443.(Page 269)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cirāyati:To tarry
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CIRĀYATI:trì hoãn,làm cho lâu [aor] cirāyi [pp] cirāyita [prp] cirāyanta [abs] cirāyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cirāyati:စိရာယတိ (ႀကိ)
[စိရ+အာယ+တိ]
ၾကာျမင့္-ရွည္ၾကာ-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cirāyati:စိရာယတိ (ကာ၊ႀကိ)
[စိရ+အာယ+ေဏ+တိ။ ေဏ-ပစၥည္းကို ေခ်။]
ၾကာျမင့္-ရွည္ၾကာ-ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cirāyati:စိရာယတိ (နာ)
ၾကာျမင့္၏။ ေႏွာင့္ေႏွး၏။
သာမေဏေရာပိ စိရာယတိ၊ သာမေဏသည္လည္း ၾကာျမင့္ခဲ့၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine