Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chindati:[chid,chind,ched] 切,斷,切斷.aor.acchidā,acchidaṃ,acchidda,acchindi,chindi,acchecchi,acchejji; imper.chinda,chindatha; ppr.chindamāna; inf.chindituṃ,chetuṃ,chettuṃ; opt.chinde; ger.chinditvā,chetvā; grd.chindiya,chetabba,chejja; fut.checchati; pass.chijjati; caus.chindāpeti 使切斷.
パーリ語辞典 水野弘元著
chindati:[chid,chind,ched] 切る,断つ,切断す.aor.acchidā,acchidaṃ,acchidda,acchindi,chindi,acchecchi,acchejji; imper.chinda,chindatha; ppr.chindamāna; inf.chindituṃ,chetuṃ,chettuṃ; opt.chinde; ger.chinditvā,chetvā; grd.chindiya,chetabba,chejja; fut.checchati; pass.chijjati; caus.chindāpeti 切断せしむ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chindati,(chid + ŋ-a),切(割、削),切斷,破壞。 【過】 chindi。 【過分】chinna。 【現分】 chindanta,chindamāna。 【獨】 chinditvā,chindiya。(p132)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chindati,(chid切斷+ṁ-a),切(割、削),切斷,破壞。【過】chindi。【過分】chinna。【現分】chindanta,chindamāna。【獨】chinditvā,chindiya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chindati:chindati(kri)
ဆိႏၵတိ(ႀကိ)
[chidi+a+ti]
[ဆိဒိ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chindati:[chid + ṃ + a] cuts; severs; destroys.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chindati,[Vedic chid in 3 forms viz.1.(Perf.) base chid; 2.Act.(pres.) base w.nasal infix.chind; 3.Med.(denom).base w.guṇa ched.Cp.the analagous formations of cit under cinteti.-- Idg.* sk(h)eid,Gr.sxi/zw (E.schism); Lat.scindo (E.scissors); Ohg.scīzan; Ags.scītan; cp.also Goth.skaidan,Ohg.sceidan.Root chid is defined at Dhtp 382,406 as “dvedhākaraṇa”] to cut off,to destroy,to remove,both lit.(bandhanaṁ,pāsaṁ,pasibbakaṁ,jīvaṁ,gīvaṁ,sīsaṁ,hatthapāde,etc.) and fig.(taṇhaṁ,mohaṁ,āsavā,saṁyojanāni,vicikicchaṁ,vanathaṁ,etc.) Freq.in similes:see J.P.T.S.1907,88.-- Forms:(1) chid:aor.acchidā Sn.357,as acchidaṁ M.II,35,acchidda Dh.351 (cp.agamā); Pass.pres.chijjati (Sk.chidyate) Dh.284; It.70; J.I,167; Th.1,1055=Miln.395; Miln.40; aor.chijji J.III,181 (dvidhā ch.broke in two).-- fut.chijjissati J.I,336; -- ger.chijjitvā J.I,202; IV,120; -- pp.chijjita J.III,389; see also chida,chidda,chinna.‹-› (2) chind: Act.pres.chindati S.I,149=A.V,174= Sn.657; PvA.4,114; VvA.123; -- imper.chinda Sn.346; J.II,153; chindatha Dh.283; -- pot.chinde Dh.370; -- ppr.chindamāna J.I,70,233.-- fut.chindissati DhA.II,258.-- aor.acchindi Vin.I,88 & chindi J.I,140.-- ger.chinditvā J.I,222,254,326; II,155.‹-› inf.chindituṁ Vin.I,206; PvA.253.-- grd.chindiya J.II,139 (duc°).-- Caus.chindāpeti J.II,104,106; Vism.190 (rājāno core ch.).-- (3) ched: fut.checchati (Sk.chetsyati) M.I,434; Dh.350; Miln.391.-- aor.acchecchi (Sk.acchaitsīt) S.I,12; A.II,249; Sn.355=Th.1,1275; J.VI,261.acchejji (v.l.of acchecchi) is read at S.IV,205,207,399; V,441; A.III,246,444; It.47.-- inf.chetuṁ J.IV,208; Pv IV.328,& chettuṁ Sn.28.-- ger.chetvā Sn.66,545,622; Dh.283,369; J.I,255; Nd2 245,& chetvāna Sn.44; Dh.346; J.III,396.-- grd.chetabba Vin.II,110,& chejja (often combd w.bhejja,torture & maiming,as punishments) Vin.III,47 (+bh°); J.V,444 (id.) VI,536; Miln.83,359.Also chejja in neg.acchejja S VI,226.-- Caus.chedeti Vin.I,50,& chedāpeti ib.; J.IV,154.See also cheda,chedana.(Page 276)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
chindati:To cut; to cut off; to cut down; to interrupt,to stop; to remove; to destroy
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHINDATI:(chid+ṃ+a) cắt đứt,phá hoại,chia rẽ [aor] chindi [pp] chinna [prp] chindanta,chindamāna [abs] chinditvā,chindiya
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
chindati:cắt lìa,chặt đứt,ly gián
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chindati:ဆိႏၵတိ (ႀကိ)
[ဆိဒိ+အ+တိ]
(က) ျဖတ္၏။ (ခ) ခုတ္ျဖတ္၏၊ ပိုင္းျဖတ္၏၊ လွီးျဖတ္၏။ (ဂ) ျဖတ္၏၊ ပယ္၏၊ ျဖဳတ္၏၊ ခ်၏။ (ဃ) ျဖတ္ေယာင္ျပဳ၏။ (င) ရိတ္၏၊ ျဖတ္၏၊ ရိတ္ျဖတ္၏။ (စ) ပယ္ျဖတ္၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ပယ္ဖ်က္၏။ (ဆ) ျဖတ္၏၊ ထြင္း၏၊ ထု၏၊ ႏွိပ္၏၊ ေရး၏။ (ဇ) ေဖာက္ျဖတ္၏၊ ေဖာက္ခြဲ၏။ (စ်) ဆြတ္ျဖတ္၏၊ ဆြတ္ခူး၏။ (ည) ေခြၽခ်၏၊ ပိုင္းျဖတ္၏။ (ဋ) ခူး၏၊ ခ်ိဳး၏။ (ဌ) ပိုင္းျခား၏၊ ပိုင္းျဖတ္၏။ (ဍ) ဆြဲျဖတ္၏၊ (႐ုန္းျဖတ္၏)။ (ဎ) ေဖာက္ထြင္း၏၊ ေဖာက္ျဖတ္၏၊ ေဖာက္ဖ်က္၏။ (ဏ) ျဖတ္၏၊ ခ်ိဳး၏၊ ေဖာက္၏။ (တ) ကိုက္ျဖတ္၏။ (ထ) ထိုးျဖတ္၏။ (ဒ) တိုက္ျဖတ္၏။ (ဓ) လွဲျဖတ္၏။ (န) ဆုံးျဖတ္၏။ (ပ) နင္းျဖတ္၏။ (ဖ) ျဖတ္ေတာက္-ပိတ္ဆို႔-၏။ (ဗ) နင္းမိ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chindati:ဆိႏၵတိ (√ဆိဒ္)
ျဖတ္၏။ ေဖာက္၏။ ပိုင္း၏။ ဆုတ္၏။ လွီး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine