Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chada:m.,chadana n.,chadda n.[<chad] 蓋,覆蓋,屋蓋,屋頂,覆障.
パーリ語辞典 水野弘元著
chada:m.,chadana n.,chadda n.[<chad] 蓋,覆い,屋蓋,屋根,覆障.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chada,(在【合】中) 【陽】 任何東西的蓋,面紗。(p130)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chada,(在【合】中) 【陽】任何東西的蓋,面紗。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chada:chada(pu)
ဆဒ(ပု)
[chada+ṇa]
[ဆဒ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chada:[m.] (in cpds.) anything that covers; a veil.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chada,[cp.chādeti chad=saṁvaraṇe Dhtp 586] anything that covers,protects or hides,viz.a cover,an awning D.I,7≈ (sa-uttara° but °chadana at D.II,194); -- a veil,in phrase vivaṭacchada “with the veil lifted” thus spelt only at Nd2 242,593,DhA.I,106 (vivattha°,v.l.vaṭṭa°) & DA.I,251 (vivatta°),otherwise °chadda; -- shelter,clothing in phrase ghāsacchada Pug.51 (see ghāsa & cp.chāda); -- a hedge J.VI,60; -- a wing Th.1,I 108 (citra°).(Page 274)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHADA:[m] vật che đậy,vải the --na [nt] rơm cỏ,mái nhà,nắp che đậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chada:ဆဒ (ပု)
[ဆဒ+ဏ]
(၁) ဖုံးလႊမ္းျခင္း၊ ဖုံးအပ္ျခင္း၊ မိုးျခင္း။ (၂) (သတၱဝါတို႔၏ သႏၲာန္ကို) ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးကြယ္-တတ္ေသာ အကုသိုလ္ ဒုစ႐ိုက္တရား။ (၃) ဖုံးအုပ္ေၾကာင္း-မိုးေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳ။ (က) ျမက္,သစ္ရြက္စေသာအမိုး။ (ခ) ငွက္ေတာင္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
chada:ဆဒ
ဘူ+စု = သံဝရေဏ-ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌၊ အပဝါရေဏ စ-တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၌လည္း။ ဆဒတိ၊ ဆာေဒတိ၊ ဆာဒယတိ။ ဘေဂၤ စ-ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း၌လည္း။ ဆေဏာတိ။ ေထာ။ ေကာတၳဳဘ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chada:ဆဒ (ပ) (√ဆဒ္+အ)
သစ္ရြက္။ ငွက္ေတာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine