Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chāpa:,chāpaka m.[Sk.śāva] 子獸,幼獸.chāpī f.
パーリ語辞典 水野弘元著
chāpa:,chāpaka m.[Sk.śāva] 子獸,若獣.chāpī f.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chāpa,chāpaka,【陽】 崽(幼小的動物)。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chāpa,chāpaka,【陽】幼小的動物。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chāpa:chāpa(pu)
ဆာပ(ပု)
[sava+ṇa.sa-chapru,va papru.vi,pi,.chupa+ṇa.chupa samphasse,ussāttaṃ,chāpo.,ṭī.251.chapa+ṇa.chāpanti potakaṃ,potake hi chapiyati rakkhiyati chāpoti vuccati,chaparakkhaṇeti oṭṭhajapaṭhamakārantadhātu.,ṭī,.]
[သဝ+ဏ။ သကို-ဆျပဳ၊ ဝကို ပျပဳ။ ဝိ၊ ပိ၊ ဓာန္။ ဆုပ+ဏ။ ဆုပ သမၹေႆ၊ ဥႆာတၱံ၊ ဆာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၁။ ဆပ+ဏ။ ဆာပႏၲိ ေပါတကံ၊ ေပါတေက ဟိ ဆပိယတိ ရကၡိယတိ ဆာေပါတိ ဝုစၥတိ၊ ဆပရကၡေဏတိ ဩ႒ဇပဌမကာရႏၲဓာတု။ ဇာတ္၊ ဋီ၊ သစ္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chāpa:[m.] the young one of animal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chāpa,& °ka [Sk.śāva] the young of an animal M.I,384 (°ka); S.II,269 (bhiṅka°); J.I,460; II,439 (sakuṇa°); Miln.402; --f.chāpī J.VI,192 (maṇḍūka°).(Page 276)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHĀPA:=CHĀPAKA [m]một con thú nhỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chāpa:ဆာပ (ပု)
[သဝ+ဏ။ သကို-ဆျပဳ၊ ဝကို ပျပဳ။ ဝိ၊ ပိ၊ ဓာန္။ ဆုပ+ဏ။ ဆုပ သမၹေႆ၊ ဥႆာတၱံ၊ ဆာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၁။ ဆပ+ဏ။ ဆာပႏၲိ ေပါတကံ၊ ေပါတေက ဟိ ဆပိယတိ ရကၡိယတိ ဆာေပါတိ ဝုစၥတိ၊ ဆပရကၡေဏတိ ဩ႒ဇပဌမကာရႏၲဓာတု။ ဇာတ္၊ ဋီ၊ သစ္။]
သူငယ္၊ ငယ္ေသာသတၱဝါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chāpa:ဆာပ (ပ)
တိရစၧာန္သားငယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine