Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chādana:n.被服,衣料,覆藏.
パーリ語辞典 水野弘元著
chādana:n.被服,衣料,覆蔵.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chādana,【中】 ~nā,【陰】 蓋,遮,衣服,隱匿。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chādana,【中】chādanā,【陰】蓋,遮,衣服,隱匿。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chādana:chādana(na)
ဆာဒန(န)
[chada+yu.chadī+yu]
[ဆဒ+ယု။ ဆဒီ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chādana,(nt.),covering; clothing; concealment.chādanā (f.) covering; clothing; concealment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chādana,(nt.) [to chādeti] covering.clothing,often combd with ghāsa° food & clothing (q.v.) J.II,79 (vattha°); Pv.I,107 (bhojana°); II,17 (vattha°); PvA.50 (=vattha); DhA.IV,7.-- As adj.J.VI,354 (of the thatch of a house).(Page 275)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
chādana:mái che
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chādana:ဆာဒန (န)
[ဆဒ+ယု။ ဆဒီ+ယု]
(၁) ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးအုပ္-မိုး-ျခင္း။ (န၊ထီ) (၂) ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးအုပ္-ဖုံးကြယ္-ျခင္း။ (ထီ) (၃) အလိုရွိျခင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္း။ (၄) (ျမက္သစ္ရြက္တို႔ျဖင့္ မစင္က်င္ႀကီးကို ဖုံးလႊမ္းသကဲ့သို႔ ကာယကံ ဝစီကံတို႔ျဖင့္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ တရားကို) ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးကြယ္-တတ္ေသာ မာယာ။ (တိ) (၅) ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးအုပ္-ဖုံးကြယ္-တတ္ေသာ။ ဆာဒန႒-လည္းၾကည့္။ (၆) ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးအုပ္-မိုး-ရာျဖစ္ေသာ။ ဆာဒနဒ႑က-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chādana:ဆာဒန (န)
ဖံုးလႊမ္းျခင္း။ အဝတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine