Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
calana:n.动摇,动き
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Calana,【中】 運動,發抖,激動。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Calana,【中】運動,發抖,激動。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
calana:calana(na)
စလန(န)
[cala+ṇe+yu]
[စလ+ေဏ+ယု]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
calana:calana(ti)
စလန(တိ)
[cala+yu]
[စလ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
calana:[nt.] movement; trembling; agitation calanta :[pr.p.of calati] moving; stiring; trembling.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Calana,(adj.& nt.) shaking,trembling,vibrating; excitement J.III,188; DhsA.72.-- f.calanī (quick,+laṅghī) a kind of antelope J.VI,537.(Page 264)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CALANA:[nt] hoạt động,sự rung động,sự xao xuyến,lung lay
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
calana:စလန (တိ)
[စလ+ယု]
(၁) လႈပ္ျခင္း၊ တုန္လႈပ္ျခင္း။ (က) လႈပ္ရွားျခင္း။ (ခ) ေျပာင္းျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း။ (ဂ) ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ အရပ္တစ္ပါး၌ျဖစ္ျခင္း။ (ဃ) ပတ္ပတ္လည္ျခင္း။ (န) (၂) ပယ္ခြါျခင္း။ (ပု၊န) (၃) ေျခာ၊ ေျခေထာက္။ (တိ) (၄) လႈပ္ေသာ၊ တုန္လႈပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
calana:စလန (န)
[စလ+ေဏ+ယု]
လႈပ္-လႈပ္ရွား-ေစျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
calana:စလန (ပ)
သမင္ပ်ံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
calana:စလန (န)
တုန္လႈပ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
calana:စလန (တိ) (√စလ္+ယု)
တုန္လႈပ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine