Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhitti:f.[〃] 壁.-khīla 壁材,杭,くぃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhitti,【陰】 牆壁。 ~pāda,【陽】 牆壁的腳或基礎。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhitti,【陰】牆壁。bhittipāda,【陽】牆壁的腳或基礎。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhitti:bhitti(thī)
ဘိတၱိ(ထီ)
[bhidi+ti.bhijjatīti bhitti.ka.582.,ṭī.2va4.]
[ဘိဒိ+တိ။ ဘိဇၨတီတိ ဘိတၱိ။ ကစၥည္း။ ၅၈၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhitti:[f.] a wall.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhitti,(f.) [fr.bhid,cp.*Sk.bhitta fragment,& Class.Sk.bhitti wall] a wall Vin.I,48; D.II,85; S.II,103; IV,183; V,218; J.I,491; Vism.354=VbhA.58 (in comparison); ThA.258; VvA.42,160,271,302; PvA.24.

--khīla a pin (peg) in the wall Vin.II,114,152.--pāda the support or lower part of a wall J.IV,318.(Page 505)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhitti:A wall of earth or masonry
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHITTI:[f] vách tường --pāda [m] nền,chân tường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhitti:ဘိတၱိ(ထီ)
[ဘိဒိ+တိ။ ဘိဇၨတီတိ ဘိတၱိ။ ကစၥည္း။ ၅၈၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၄။]
နံရံအကာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhitti:ဘိတၱိ (ဣ) (√ဘိဒ္+တိ)
ေဖာက္ခြဲျခင္း။ နံရံ။ နံရံအကာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine