Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhikkhati:[bhaj の desid.Sk.bhikṣate] 乞求す,乞食す.ppr.bhikkhamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhikkhati,(bhikkh + a),乞求,託鉢,要求。 【過】 ~kkhi。 【現分】 ~khanta,~khamāna。 【獨】 ~khitvā。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhikkhati,(bhikkh+a;cp.Vedic bhiksate,old desid.to bhaj),乞求,託鉢,要求(to beg alms,to beg,to ask for)。【過】bhikkhi。【現分】bhikkhanta,bhikkhamāna。【獨】bhikkhitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhikkhati:bhikkhati«bhikkha+a+ti.nīti,dhā.24.rū,nhā.366.»
ဘိကၡတိ[ဘိကၡ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၄။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၆၆။]
eiea.
ေတာင္းတတ္၏။
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhikkhati:[bhikkh + a] begs alms; asks for.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhikkhati,[cp.Vedic bhikṣate,old desid.to bhaj; def.Dhtp 13 “yācane"] to beg alms,to beg,to ask for S.I,176,182 (so read for T.bhikkhavo); Dh.266; VbhA.327.-- ppr.med.bhikkhamāna Th.2,123.(Page 504)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhikkhati:To ask for,to beg
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHIKKHATI:(bhikkh+a) xin ăn,cầu xin [aor] --kkhi [prp] --khanta,--khamāna [abs] --khitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhikkhati:khất thực,xin ăn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhikkhati:ဘိကၡတိ
[ဘိကၡ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၄။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၆၆။]
ေတာင္းတတ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhikkhati:ဘိကၡတိ (√ဘိကၡ္)
ေတာင္း၏။ ရ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine