Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhesajja:n.[Sk.bhaiṣajya] 薬,医薬,薬物.bhesajjaṃ yena vijāyati 妊娠薬.-tthavika 薬袋.-sannidhikāra 薬物貯蔵.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhesajja,【中】 藥。 ~kapāla,【中】 藥鉢。(p245)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhesajja,【中】藥。《南海寄歸內法傳》卷第三:「梵雲晡堤木底鞞殺杜(pūti-mukta-bhaisajya﹐pūti-mūtraṃ bhaisajyānām)。晡堤是陳。木底是棄。鞞殺社譯之爲藥(即是陳棄藥也)律開大便小便。乃是犢糞牛尿。」(T54.225.1)。《律藏.大品.藥犍度》(Mv.I,201.以下;cf.Pāci.IV,35.) 終生藥分爲六類,即:一、mūlāni bhesajjāni (根藥)︰haliddiṁ,薑黃(turmeric)。siṅgiveraṁ,生薑(ginger)。vacaṁ,菖蒲(sweet flag)。vacatthaṁ,白菖蒲(a sedge or flag with fragant leaves )。ativisaṁ,麥冬(pig-lily)。kaṭukarohiṇiṁ,辛胡蓮(galanga or galingale)。usīraṁ,嗢屍羅(狼尾草(象草elephant grass)。bhaddamuttakaṁ﹐香附(藕土香,香蔭草,臭蔭香,有蔭土香pig’s root or nut grass),及其它根藥。二、澀藥 (kasāvabhesajja):a.荏婆澀(nimbakasāvo ;decoction of the neem);b.根藥的一種( ku?ajakasāvo;decoction of Wrightia tomentaso) ;c.婆迦瓦澀(pa?olakasāvo;decoction of Gymnopetalum cochinchinense);d.苦味的植物(pakkavakasāvo;… of Tinosporacordifolia);e.其它澀藥。三、葉藥(paṇṇabhesajja):a.荏婆葉(nimbapaṇṇaṁ ;neem-leaves)。b.具達奢葉( ku?ajapaṇṇaṁ;leave of Wrigthia spp.)。c.拔陀羅葉 (pa?olapaṇṇaṁ;Gymnopetalum cochinchinense)。d.蘇羅屍葉( gulasipaṇṇaṁ;tulsi or ordinary basil)。e.迦婆屍迦葉(kappāsikapaṇṇaṁ;cotton plant)。及f.其它葉藥。四、phalāni bhesajjāni (果藥)︰bilaṅgaṁ(vilaṅgaṁ),伊蘭迦(Ardisia littoralis)。pippaliṁ,蓽撥(蓽茇、長胡椒long pepper;piper longuml)。maricaṁ,胡椒(chili pepper)。harītakaṁ,訶子(yellow myrobalan)。vibhītakaṁ,川練(川練子、金鈴子、楝實、練實、仁棗、苦楝子;苦,寒。肝,小腸,膀胱。行氣止痛,清熱,殺蟲。Szechwan Chinaberry)。āmalakaṁ,餘甘子(emblic myrobalan)。goṭṭhaphalaṁ(goṭhaphalaṁ),五達婆羅(wormwood)。及其它果藥。五、脂藥(jatubhesajja ):a.樹脂;b.藥脂樹(hiṇgu;Ferula spp.);c.葉和莖以火提煉出的脂 (hiṅgujatu);d.葉和莖以火提煉出的脂與其他東西混合 (hiṅgusipā?hikā);e.達迦婆提 (takkapatti);f.達迦胖離 (takkapaṇṇi);g.薩周拉沙 (sajjulasaṁ;gum benjamin) ;i.其它樹脂藥。六、鹽藥(loṇabhesajja):a.海鹽(sāmuddikaṁ);b.黑鹽(kalalonāṁ);c.岩鹽(sindhavaṁ);d.食鹽 (vilaṁ);e.於其他化合物混合之鹽。sattahakalika,七日藥(比丘被允許在七日內食用的藥物,指︰a.酥油 (navanita;ghee水牛的奶所製成的奶油);b.奶油(sappi; butter乳牛的奶所製成的奶油);c.油(tela;oil 植物油及動物油);d.蜂蜜 (madhu);e.糖(phāṇita糖蜜、石蜜、砂糖、冰糖、棕櫚糖jaggery)。Bhojanīyaṁ nāma pañca bhojanāni--odano,kummāso,sattu,maccho,maṁsaṁ.谷肉食(另譯:軟食):飯﹑粥﹑麥﹑魚﹑肉。yāmakālika,【形】時分藥,非時藥(比丘被允許在午後和夜晚食用的藥物)。yāvajīvikaṁ,盡形壽藥(比丘被允許終身可以保存的藥物)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhesajja:bhesajja(na)
ေဘသဇၨ(န)
[bhisakka+ṇya,,ṭī.33va.nīti,sutta.1va8.bhisagga+ṇya.rū,nhā.23va]
[ဘိသကၠ+ဏ်၊ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၃ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁ဝ၈။ ဘိသဂၢ+ဏ်။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၂၃ဝ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhesajja:[nt.] medicine.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhesajja,(nt.) [cp.Vedic bhaiṣajya=bheṣaja,fr.bhiṣaj; see also P.bhisakka] a remedy,medicament,medicine Vin.I,278; D.II,266; M.I,30; SnA 154,446; Sdhp.393.--bhesajjaṁ karoti to treat with a medicine DhA.I,25; mūla-bhesajjāni the principal medicines Miln.43; pañca bhesajjāni the 5 remedies (allowed to bhikkhus) DhA.I,5.

--kapālaka medicine bowl VbhA.361.--sikkhāpada the medicine precepts VbhA.69.(Page 509)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHESAJJA:[nt] thuốc chữa bịnh --kapāla [nt] chén thuốc
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhesajja:thuốc trị bệnh nói chung ngoại trừ các thứ được xem là dược phẩm đắt tiền như (luật kể rõ là mật ong,mật mía,bơ,dầu),các thứ thuốc khác được làm từ rễ,vỏ cây,lá cây đều có thể cất giữ lâu hơn bảy ngày,thậm chí đến khi xài hết thì thôi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhesajja:dược phẩm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhesajja:ေဘသဇၨ(န)
[ဘိသကၠ+ဏ်၊ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၃ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁ဝ၈။ ဘိသဂၢ+ဏ်။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၂၃ဝ]
ေဆး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhesajja:ေဘသဇၨ (န) (ဘိသဂၢ+ဏ်)
ေဆး။ ေဆးသမား၏ အမႈ။ ေဆးကုစားျခင္း။
ေဘသဇၨံ ကရိႆာမိ၊ ေဆးကုပါအံ့။ ဧကေဘသေဇၨေနဝ၊ တစ္ႀကိမ္ေဆးခတ္ကာမွ်ျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine