Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
baddha:①a.[bandhati の pp.] 縛されたる,束縛の,捕まった.-pitta 停滞胆汁.②n.[<bandhati] 革紐.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Baddha,(bandhati 的【過分】),已限制,已誘捕,已抓住,已使牢固,已裝配。 ~ñjalika,【形】 合十的。 ~rāva,【陽】 陷入陷阱的啼叫,被捕捉的嗚咽。 ~vera,【中】 (心胸等)狹小的敵意。 【形】 有如此的敵意。(p235)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Baddha,(bandhati 的【過分】),已限制,已誘捕,已抓住,已使牢固,已裝配。baddhajalika,【形】合十的。baddharāva,【陽】陷入陷阱的啼叫,被捕捉的嗚咽。baddhavera,【中】(心胸等)狹小的敵意。【形】有如此的敵意。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
baddha:baddha(ti)
ဗဒၶ(တိ)
[badha+ta.badha bandhane.abajjhitthāti baddho,rū.628.nirutti,nhā.498.baddhoti bādhiyate bandhiyate soti baddho.nīti,dhā.32va.baddha+a.baddha saṃharise,saṃhariso vinibaddhakriyā.nīti,dhā.1va8.]
[ဗဓ+တ။ ဗဓ ဗႏၶေန။ အဗဇၩိတၳာတိ ဗေဒၶါ၊ ႐ူ။ ၆၂၈။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၄၉၈။ ဗေဒၶါတိ ဗာဓိယေတ ဗႏၶိယေတ ေသာတိ ဗေဒၶါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂ဝ။ ဗဒၶ+အ။ ဗဒၶ သံဟရိေသ၊ သံဟရိေသာ ဝိနိဗဒၶႀကိယာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
baddha:[pp.of bandhati] bound; trapped; fastened; combined; put together.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Baddha,2 (nt.) [fr.bandhati] a leather strap,a thong Vin.I,287 (T.bandha perhaps right,cp.ābandhana 3); PvA.127.(Page 481)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Baddha,1 [pp.of bandhati] 1.bound,in bondage M.I,275; S.I,133; IV,91; Sn.957 (interpreted as “baddhacara" by Nd1 464); Dh.324.-- 2.snared,trapped J.II,153; III,184; IV,251,414.-- 3.made firm,settled,fastened,bound (to a cert.place) KhA 60 (°pitta,opp.abaddha°).-- 4.contracted,acquired Vin.III,96.-- 5.bound to,addicted or attached to Sn.773 (bhavasāta°,cp.Nd1 30).-- 6.put together,kneaded,made into cakes (of meal) J.III,343; V,46; VI,524.-- 7.bound together,linked,clustered DhA.I,304 kaṇṇika° (of thoughts).-- 9.set,made up (of the mind) DhA.I,11 (mānasaṁ te b.).‹-› Cp.ati°,anu°,a°,ni°,paṭi°,vini°,sam°. --añjalika keeping the hands reverently extended Dāvs III,30.--rāva the cry of the bound (or trapped) J.IV,279,415 (v.l.bandhana°).--vera having contracted an enmity,hostile,bearing a grudge DhA.I,324.(Page 481)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BADDHA:(pp của bandhati) cột,trói,cột cho chắc,để chung lại,gài bẫy --ñjalika [a] hai tay chắp lại đưa ra với sự tôn kính --rāva [m] sự kêu la của vật bị mắc bẫy,hay bị bắt --vera [nt] gom kẻ địch lại,bao vây quân địch
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
baddha:ဗဒၶ(တိ)
[ဗဓ+တ။ ဗဓ ဗႏၶေန။ အဗဇၩိတၳာတိ ဗေဒၶါ၊ ႐ူ။ ၆၂၈။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၄၉၈။ ဗေဒၶါတိ ဗာဓိယေတ ဗႏၶိယေတ ေသာတိ ဗေဒၶါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂ဝ။ ဗဒၶ+အ။ ဗဒၶ သံဟရိေသ၊ သံဟရိေသာ ဝိနိဗဒၶႀကိယာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁ဝ၈။]
(၁) ဖြဲ႕-ေႏွာင္ဖြဲ႕-အပ္ေသာ။ (က) သမုတ္အပ္ေသာ။ ဗဒၶသီမာ-ၾကည့္။ (ခ) စပ္ေသာ၊ ဆက္သြယ္ေသာ။ ဗဒၶစရ-ၾကည့္။ (ဂ) သီကုံး-စပ္ဆို-အပ္ေသာ။ ဗဒၶတၱ-ၾကည့္။ (ဃ) ပညတ္အပ္ေသာ။ ဗဒၶသိကၡာပဒ-ၾကည့္။ (င) ရစ္ပတ္-ေျမႇးရွက္-အပ္ေသာ။ ဗဒၶဇိဝွါ-ၾကည့္။ (စ) ျပဳစီရင္အပ္ေသာ။ (၂) တပ္ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ၊ တပ္ႏွစ္သက္ေသာ၊ သူ။ (၃) ေႏွာင္ဖြဲ႕ေၾကာင္း၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕။ ကမၼဗဒၶ(ႏၶ)-ၾကည့္။ (၄) ဖြဲ႕ျခင္း၊ စပ္ျခင္း။ ကမၼဗဒၶ(ႏၶ)-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
baddha:ဗဒၶ
ဘူ = သံဟရိေသ၊ သံဟရိေသာ ဝိနိဗဒၶႀကိယာ၊ ဗဒၶတိ၊ ဝိနိဗဒၶတိ၊ ဝိနိဗေဒၶါ။
ဤသို႔ နီတိဓာ-၌ ဆိုထားသည္ကို ''က်မ္းရင္း၌ မရွိ၊ ဝိနိဗေဒၶါ-လည္း ဗဓ-ဓာတ္ျဖင့္ပင္ ၿပီးေတာ့ သည္''ဟု ဓာတြတၳသဂၤဟက ပယ္ထားသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
baddha:ဗဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဗႏၶ္+တ)
ဖြဲ႕အပ္သည္။ ထုပ္အပ္သည္။ စီရင္အပ္သည္။ မိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine