Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
avisaṃvādaka:a.[a-visaṃvāda-ka] 無詐(欺)的,有信頼的.
パーリ語辞典 水野弘元著
avisaṃvādaka:a.[a-visaṃvāda-ka] 詐りなき,信頼ある.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avisaṃvādaka:avisaṃvādaka(ti)
အဝိသံဝါဒက(တိ)
[na+visaṃvādaka,thī-nitea avisaṃvādikā]
[န+ဝိသံဝါဒက၊ ထီ-၌ အဝိသံဝါဒိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avisaṃvādaka:[adj.] one who speaks truth.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
avisaṃvādaka:không lừa gạt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avisaṃvādaka:အဝိသံဝါဒက (တိ)
[န+ဝိသံဝါဒက၊ ထီ-၌ အဝိသံဝါဒိကာ]
မခြၽတ္ယြင္း-မွန္ကန္-ေစတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avisaṃvādaka:အ-ဝိသံဝါဒက (တိ)
လွည့္စား၍ မေျပာသည္။ လိမ္လည္၍ မေျပာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine