Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asubha:a.[a-subha] 不淨的.-kammaṭṭhāna 不淨業處,不淨觀法.-bhāvanā 不淨觀.-saññā 不淨想.-ānupassin 不淨觀者.
パーリ語辞典 水野弘元著
asubha:a.[a-subha] 不浄の.-kammaṭṭhāna 不浄業処,不浄観法.-bhāvanā 不浄観.-saññā 不浄想.-ānupassin 不浄観者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asubha:a.[a-subha] 不浄の.asubhe subhan ti vipallāso不净を净とする颠倒.-kathā不净论.-kammaṭṭhāna 不浄業処,不浄観法.-dhātu不净界.-niddesa不净の解释.-nimitta不净相.-bhāvanā 不浄観.-saññā 不浄想.-ānupassin 不浄観者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asubha,【形】 不愉快的,醜陋的。 【中】 屍體。(p47)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asubha,【形】不愉快的,醜陋的,不淨的(古譯:惡露)。【中】屍體。Vism.110.︰1Uddhumātakaṁ,2vinīlakaṁ,3vipubbakaṁ,4vicchiddakaṁ,5vikkhāyitakaṁ,6vikkhittakaṁ,7hatavikkhittakaṁ,8lohitakaṁ,9puḷuvakaṁ,10aṭṭhikanti ime dasa asubha.(十不淨(dasa asubha;the ten kinds of foulness)有:1.膨脹相(uddhumātaka;the bloated),2.青瘀相(vinīlaka;the livid),3.膿爛相(vipubbaka;festering),4.斷壞相(vicchiddaka;the cut-up),5.食殘相(vikkhāyitaka;the gnawed),6.散亂相(vikkhittaka;the scattered),7.斬斫相(hatavikkhittaka;the hacked and scattered),8.血塗相(lohitaka;the bleeding),9.蟲聚相(puḷavaka;the worm-infested),10.骸骨相(aṭṭhika;skeleton)。A.1.2./I,4.︰“Nāhaṁ,bhikkhave,aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppanno vā kāmacchando nuppajjati uppanno vā kāmacchando pahīyati yathayidaṁ,bhikkhave,asubhanimittaṁ.Asubhanimittaṁ,bhikkhave,yoniso manasi karoto anuppanno ceva kāmacchando nuppajjati uppanno ca kāmacchando pahīyatī"ti.(諸比丘!我不見別有一法,能使不生起未生之慾欲,或使斷已生之慾欲。諸比丘!這就是不淨相。諸比丘!從根源作意(如理作意)不淨相者,即令不生起未生之慾欲,或令斷已生之慾欲。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asubha:asubha(ti)
အသုဘ(တိ)
[(1) asubha+cyāna.cyāna-kye.(2) asubha+kammaṭṭhāna.kammaṭṭhānakye.(3) asubha+bhāvanā.bhāvanā-kye (4) asubha+ākāra.ākāra-kye.]
[(၁) အသုဘ+စ်ာန။ စ်ာန-ပုဒ္ေက်။ (၂) အသုဘ+ကမၼ႒ာန။ ကမၼ႒ာနပုဒ္ေက်။ (၃) အသုဘ+ဘာဝနာ။ ဘာဝနာ-ပုဒ္ေက် (၄) အသုဘ+အာကာရ။ အာကာရပုဒ္-ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asubha:asubha(ti)
အသုဘ(တိ)
[na+subha]
[န+သုဘ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asubha:[adj.] unpleasant; ugly.(nt.) a corpse.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asubha,(adj.) [a + subha] impure,unpleasant,bad,ugly,nasty; nt.°ṁ nastiness,impurity.Cp.on term and the Asubha-meditation,as well as on the 10 asubhas or offensive objects Dhs.trsl.70 and Cpd.121 n.6.-- S.IV,111 (asubhato manasikaroti); V,320; Sn.341; Sdhp.368.--subhâsubha pleasant unpleasant,good & bad Sn.633; J.III,243; Miln.136.

--ânupassin realising or intuiting the corruptness (of the body) It.80,81; DhA.I,76.--kathā talk about impurity Vin.III,68.--kammaṭṭhāna reflection on impurity DhA.III,425.--nimitta sign of the unclean i.e.idea of impurity Vism.77.--bhāvanā contemplation of the impurity (of the body) Vin.III,68.--saññā idea of impurity D.III,253,283,289,291.--saññin having an idea of or realising the impurity (of the body) It.93.(Page 89)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASUBHA:[a] xấu,không vui thích [nt] tử thi,xác chết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asubha:bất tịnh,không sạch
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asubha:အသုဘ (တိ)
[န+သုဘ]
(၁) မတင့္တယ္ေသာ၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ အာ႐ုံ(အသုဘအာ႐ုံ)။ (၂) အသုဘဟူေသာ-မာတိကာပုဒ္-ေခါင္းစဉ္ပုဒ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asubha:အသုဘ (တိ)
[(၁) အသုဘ+စ်ာန။ စ်ာန-ပုဒ္ေက်။ (၂) အသုဘ+ကမၼ႒ာန။ ကမၼ႒ာနပုဒ္ေက်။ (၃) အသုဘ+ဘာဝနာ။ ဘာဝနာ-ပုဒ္ေက် (၄) အသုဘ+အာကာရ။ အာကာရပုဒ္-ေက်။]
(၁) အသုဘစ်ာန္၊ ဥဒၶဳမာတက-စေသာ ဆယ္မ်ိဳးေသာ သက္မဲ့အသုဘႏွင့္ ဆံပင္အေမြး-စေသာ ၃၂-ေကာ႒ာသ-ဟူေသာ သက္ရွိ အသုဘတို႔၌ အာ႐ုံျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ စ်ာန္။ (၂) အသုဘဘာဝနာ၊ အသုဘကမၼ႒ာန္း (ျပခဲ့ေသာ သက္မဲ့ အသုဘ၊ သက္ရွိ အသုဘတို႔ကို အာ႐ုံျပဳ၍ စီးျဖန္းပြါးမ်ားမႈ ''ဥပစာရဘာဝနာ အပၸနာဘာဝနာ''ကိုပင္ အသုဘဘာဝနာဟု၎၊ အသုဘ ကမၼ႒ာန္းဟု၎ ေခၚသည္။ အသုဘကမၼ႒ာန (ခ) အနက္လည္းၾကည့္)။ (၃) အသုဘအျခင္းအရာ၊ အသုဘ အာ႐ုံ၏ မတင့္တယ္ပုံ,စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္ေနပုံအျခင္းအရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asubha:အ-သုဘ (တိ)
မတင့္တယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine