Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asantuṭṭha:a.[a-santuṭṭha] 無滿足的,不知足的.
パーリ語辞典 水野弘元著
asantuṭṭha:a.[a-santuṭṭha] 満足なき,不知足の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asantuṭṭha:a.[a-samtuṭṭha] 満足しない,不知足の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asantuṭṭha,【形】 不快樂的,不滿意的。(p46)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asantuṭṭha,【形】不快樂的,不滿意的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asantuṭṭha:asantuṭṭha(ti)
အသႏၲဳ႒(တိ)
[na+santuṭṭha]
[န+သႏၲဳ႒]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asantuṭṭha:[adj.] unhappy; not pleased with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asantuṭṭha,[pp.of a + santussati] not contented with,greedy,insatiate,unhappy Sn.108.Cp.next.(Page 87)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASANTUṬṬHA:[a] không tri túc,không vừa lòng (vật mình được) --ṭhi [f] không vui lòng,không thỏa mãn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asantuṭṭha:người không biết vừa lòng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asantuṭṭha:အသႏၲဳ႒(တိ)
[န+သႏၲဳ႒]
မေရာင့္ရဲ-မတင္းတိမ္-မေက်နပ္-မႏွစ္သက္-အားမရ-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asantuṭṭha:အ-သႏၲဳ႒ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အ+သံ√တုသ္+တ)
ေရာင့္ရဲျခင္း မရွိသည္။ တင္းတိမ္ျခင္း ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine