Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuyutta:a. [anuyuñjati 的 pp.] 已實踐的,已實行的,已専修的,已隨侍的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anuyutta:a. [anuyuñjati の pp.] 実践せる,実行せる,専修せる,随侍せる.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anuyutta,(Anuyuñjati的【過分】),1.已參加。2.已隨從。3.已封臣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anuyutta:anuyutta(ti)
အႏုယုတၱ(တိ)
[anu+yuja+ta]
[အႏု+ယုဇ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anuyutta:[pp. of anuyuñjati] 1. engaged in; 2. an attendant; 3. a vassal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anuyutta,[pp. of anuyuñjati] 1. applying oneself to,dealing with,practising,given to,intent upon D.I,166,167; III,232 = A.II,205 (attaparitāpan’ânuyogaṁ a.); S.III,153; IV,104; Sn.663 (lobhaguṇe),814 (methunaṁ = samāyutta SnA 536),972 (jhān°); Pug.55; PvA.163 (jāgariya°),206. -- 2. following,attending on; an attendant,inferior,vassal,in expression khattiya or rājā anuyutta a prince royal or a smaller king (see khattiya 3 b) A.V,22 (v l. for T. anuyanta,q. v.); Sn.553 (= anugāmin sevaka SnA 453). (Page 41)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANUYUTTA:(pp của anuyuñjaṭi) bắt tay vào,người hầu,chư hầu,bồi thần
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anuyutta:thực hiện,dấn thân vào,đắm mình vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anuyutta:အႏုယုတၱ(တိ)
[အႏု+ယုဇ+တ]
(၁) အဖန္ဖန္-မေနမနား-အားထုတ္-ႀကိဳးစား-ေသာ၊ စီးျဖန္း-ပြါးမ်ား-ေသာ၊ သူ။ (၂) အျမဲယွဉ္ေသာ၊ က်ိဳးႏြံ-ခစား-ေသာ၊ သူ။ (၃) အလိုသို႔ လိုက္ေသာ၊ သူ။ (၅) ေမးျမန္း-စိစစ္-အပ္ေသာ၊ ေမးျမန္း-စိစစ္-ခံရေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anuyutta:အႏု-ယုတၱ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အႏု√ယုဇ္+တိ)
အဖန္တလဲလဲ ယွဥ္အပ္သည္။ လံု႔လျပဳအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine