Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anumatikappa:anumatikappa(pu)
အႏုမတိကပၸ(ပု)
[anumati+kappa]
[အႏုမတိ+ကပၸ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
anumatikappa:một trong mười chủ trương của nhóm tỳ khưu vajjī,cho phép thực hiện một tăng sự vội vã với hi vọng mong manh vào sự đồng thuận của những tỳ khưu chưa kịp đến họp mặt,đặt họ vào tình thế mọi sự đã rồi vị nào cố ý làm vậy,phạm tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anumatikappa:"အႏုမတိကပၸ(ပု)
[အႏုမတိ+ကပၸ]
သေဘာတူညီခ်က္-ဆႏၵ-ကို အထူးၾကံျခင္း။ (''မလာေသးေသာ ရဟန္းတို႔၏ ဆႏၵကို လာေသာ အခါမွ ယူအံ့''ဟု မလာမီကပင္ ဝဂ္ျဖစ္လ်က္ ကံကို ျပဳႏွင့္၍) ေနာက္မွ ဆႏၵကို ယူျခင္းဟူေသာ-အဖို႔အထူး-အဖို႔တစ္ပါး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine