Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anārammaṇa:n. a. [an-ārammaṇa] 無所縁,無對象的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anārammaṇa:n. a. [an-ārammaṇa] 無所縁,無対象の.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anārammaṇa,【中】無所緣。Ud.p.80.(8-1)︰“Atthi,bhikkhave,tadāyatanaṁ,yattha neva pathavī,na āpo,na tejo,na vāyo,na ākāsānañcāyatanaṁ,na viññāṇañcāyatanaṁ,na ākiñcaññāyatanaṁ,na nevasaññānāsaññāyatanaṁ,nāyaṁ loko,na paraloko,na ubho candimasūriyā. Tatrāpāhaṁ,bhikkhave,neva āgatiṁ vadāmi na gatiṁ,na ṭhitiṁ,na cutiṁ,na upapattiṁ; appatiṭṭhaṁ,appavattaṁ,anārammaṇamevetaṁ. Esevanto dukkhassā”ti.(諸比丘!彼處無地(na paṭhavī;neither earth),無水(na āpo;nor water),無火(na tejo;nor fire),無風(na vāyo;nor air);無空無邊處(na ākāsānañcāyatanaṁ;neither the sphere of infinite space),無識無邊處(na viññṇānañcāyatanaṁ;nor of infinite consciousness),無所有處(na ākiñcāññāyatanaṁ;nor of nothingness),無非想非非想處(na nevasaññā-nāsaññāyatanaṁ;nor of neither-consciousness-nor-unconsciousness);無此生(n’āyaṁ loko;neither this world),無他生(na paraloko;nor a world beyond),亦無二(此生、他生)(ubho;nor both together);無日月(candima-suriyā)。諸比丘!我說彼處無去(na āgatiṁ;no coming to birth),無來(na gatiṁ;no going [from life] );無住(na ṭhitiṁ;no duration),無死(na cutiṁ;no falling),無再生(na upapattiṁ;no arising);無依護(na appatiṭṭhaṁ;not something fixed)、無轉生(appavattaṁ;moves not on 無轉起)、無所緣(anārammaṇam;not based on anything);這是苦盡。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anārammaṇa:anārammaṇa(ti)
အနာရမၼဏ(တိ)
[na+ārammaṇa]
[န+အာရမၼဏ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anārammaṇa:bất tri cảnh pháp,không biết cảnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anārammaṇa:"အနာရမၼဏ(တိ)
[န+အာရမၼဏ]
အာ႐ုံမရွိေသာ၊ အာ႐ုံကို မယူတတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anārammaṇa:အနာရမၼဏ(တိ)
အာ႐ံုမရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine