Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anārambha:m. [an-ārambha] 無難處 = 涅槃.
パーリ語辞典 水野弘元著
anārambha:m. [an-ārambha] 無難処=涅槃.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anārambha:m. [an-ārambha] 無難処,涅槃
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anārambha,【形】 無騷動的。(p14)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anārambha,Anārambbha【形】無騷動的,清淨的。Pārā.III,151.︰Anārambhaṁ nāma na kipillikānaṁ vā āsayo hoti,na upacikānaṁ vā āsayo hoti,na undurānaṁ vā āsayo hoti,na ahīnaṁ vā āsayo hoti,na vicchikānaṁ vā āsayo hoti,na satapadīnaṁ vā āsayo hoti.(︰。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anārambha:anārambha(ti)
အနာရမ႓(တိ)
[na+ārambha]
[န+အာရမ႓]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anārambha:[adj.] free from turmoil.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anārambha,[an + ārambha] that which is without moil and toil Sn.745 (= nibbāna SnA 507). (Page 32)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANĀRAMBHA:[a] tình trạng ồn ào,hỗn loạn
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
anārambha:tính hợp luật của một miếng đất mà vị tỳ khưu dự tính xây dựng trú xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anārambha:အနာရမ႓(တိ)
[န+အာရမ႓]
(၁) ေဘးရန္ဥပဒ္မရွိေသာ။ (၂) ကံႏွင့္ ယွဉ္ေသာ ဝီရိယ-မရွိေသာ-အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသာ၊ နိဗၺာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anārambha:အနာရမ႓(တိ)
အားမထုတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine