Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anāgāmin:m. [an-āgāmin] 阿那含,不還,不還來者. -phala 不還果. -magga 不還道.
パーリ語辞典 水野弘元著
anāgāmin:m. [an-āgāmin] 阿那含,不還,不還来者. -phala 不還果. -magga 不還道.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anāgāmin:m. [an-āgāmin] 阿那含,不還,不還来者.-niyāma不还决定者. -phala 不還果.-phala-sacchi-kiriyā不还(阿那含)果现证.-phala-sacchi-kiriyāya paṭipanno不还果现证のために修行した者,阿那含向.-phala-samāpatti阿那含果定(等至). -magga 不還道.-magga-samaṅgin阿那含道具足者
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
anāgāmin:不來。四種聖道果的第三種,爲巴利語的直譯。爲na (不) + āgāma (來,前來) + in (者,…的人)的組合。意爲不再返回欲界受生。
在《五部論注》中說:
“Anāgāmī’ti kāmarāga-byāpādehi akampanīyacittāya ca tamhā loka anāvattidhammatāya ca ṭhitasabhāvo nāma.”
“不來者,名爲對欲貪、瞋恚於心不動搖,以及決定性不會再從其世間退回來者。”(Pk.A.188)
聖典中常如此描述不來聖者:
“Pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā opapātiko hoti,tattha parinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā.”
“滅盡五下分結[ 五下分結 (pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ):下分,意即連接到下界的;爲投生到欲界之緣的意思。五下分結即前面所說的三種結,再加上欲貪結和瞋結。不來聖者已斷除了這五種下分結。],成爲化生者,在那裏般涅槃[ 成爲化生者,在那裏般涅槃 (opapātiko assaṃ tattha parinibbāyī):不來聖者已排除了只會發生於欲界的胎生、卵生和溼生三種誕生方式,只會化生爲梵天人,並在梵天界那裏般涅槃。],不再從那世間回來。”
不來聖者因爲已斷盡了能把有情繫縛於欲界的欲貪與瞋恨兩結,所以不會受到欲界的煩惱力牽引而再投生到欲界。不來聖者若在今生不能夠證悟阿拉漢果,死後只會投生於色界或無色界梵天,並於其處證般涅槃。
不來聖者可依其證般涅槃的方式分爲五種,即:中般涅槃(antarāparinibbāyī)、生般涅槃(upahacca- parinibbāyī)、無行般涅槃(asaṅkhāraparinibbāyī)、有行般涅槃(sasaṅkhāraparinibbāyī)和上流至色究竟(uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmī)五種。
《清淨道論》中說:“修習第三道慧之後,名爲不來者。他依根的差別有中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行般涅槃和上流至色究竟五種,即舍此[世間]而終結。其中的中般涅槃,即隨其所往生於淨居有後,尚未達到中壽即般涅槃者。生般涅槃,即超過中壽後般涅槃者。無行般涅槃,即以無行、不經努力而生起上道者。有行般涅槃,即以有行、經努力而生起上道者。上流至色究竟,即從所生之處起,向上一直升至色究竟有,於其處般涅槃者。”(Vm.888)
漢傳佛教古音譯作阿那含、阿那伽彌等,也意譯爲不還。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anāgāmin,(an不+āgāmin返者),1.【形】不返。2.【陽】不返者、阿那含果(已證得第三聖果位的聖人)。Vibhv.p.142.︰anāgāminoyeva ariyā puthujjanādikāle,pacchāpi vā pañcamajjhānaṁ tividhampi bhāvetvā saddhādi-indriyavemattatānukkamena pañcasu suddhāvāsesu uppajjanti.(於凡夫等時期證得阿那含聖者,往後作三種修習(遍作、近行、安止修習)修至第五禪,隨其信根等的狀態,轉生到(相應的)五淨居天(之一)。) Vibhv.p.142.︰Anāgāmino pana kāmarāgassa sabbaso pahīnattā kāmabhavesu nikantiṁ na uppādentīti kāmalokavajjite yathāladdhajjhānabhūmibhūte yattha katthaci nibbattanti.(阿那含已斷一切欲染,已離欲有,不生欲,如獲得禪地的衆生一樣,已免除欲世間,轉生到任何禪天。)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anāgāmin,(adj.-n.) [an + āgāmin] one who does not return,a Never-Returner,as tt. designating one who has attained the 3rd stage out of four in the breaking of the bonds (Saṁyojanas) which keep a man back from Arahantship. So near is the Anāgāmin to the goal,that after death he will be reborn in one of the highest heaven and there obtain Arahantship,never returning to rebirth as a man. But in the oldest passages referring to these 4 stages,the description of the third does not use the word anāgāmin (D.I,156; II,92; III,107; M.II,146) and anāgāmin does not mean the breaking of bonds,but the cultivation of certain specified good mental habits (S.III,168,the anatta doctrine; S v.200--2,the five Indriyas; A.I,64,120,cultivation of good qualities,II 160; v.86,171 = S 149). We have only two cases in the canon of any living persons being called anāgāmin. Those are at S v.177 and 178. The word there means one who has broken the lower five of the ten bonds,& the individuals named are laymen. At D.II,92 nine others,of whom eight are laymen,are declared after their death to have reached the third stage (as above) during life,but they are not called anāgāmins. At It.96 there are only 3 stages,the worldling,the Anāgāmin,and the Arahant; and the Saṁyojanas are not referred to. It is probable that already in the Nikāya period the older,wider meaning was falling into disuse. The Abhidhamma books seem to refer only to the Saṁyojana explanation; the commentaries,so far as we know them,ignore any other. See Ps.II,194; Kv. Tr. 74; Dhs. Tr. 302 n; Cp. 69.

--phala fruition of the state of an Anāgāmin; always in combn. sotāpatti° sakadāgāmi° anāgāmi° arahatta° Vin.I,293; II,240; IV,29; D.I,229; II,227,255; S.III,168; v.411; A.I,23,44; III,272 sq.; IV,204,276,372 sq. --magga the path of one who does not return (in rebirths) Nd2 569b. (Page 31)

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine