Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajina:n. [〃] 羊皮,羚羊皮,皮衣. -khipa 羊皮衣. -camma 羚羊皮. -paveṇi 羚羊皮的覆蓋物,床單.
パーリ語辞典 水野弘元著
ajina:n. [〃] 羊皮,羚羊(かもしか)皮,皮衣. -khipa 羊皮衣. -camma 羚羊皮. -paveṇi 羚羊皮の覆,シーツ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ajina,【陽】獵豹(有黑色斑點,腿長善跑)。【中】 獵豹皮。 ~kkhipa,【陽】獵豹皮披風。 ~ppaveṇī,【陰】獵豹皮牀單。 ~yoni,一種的羚羊。 ~sāṭi,皮衣。(p4)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajina,(Vedic ajina,to aja,orig. goats’skin),【陽】獵豹(cheetah,有黑色斑點,腿長善跑),羊皮。【中】獵豹皮。ajinakkhipa,【陽】獵豹皮披風。ajinappaveṇī(編織品),【陰】獵豹皮編織品。ajinayoni,一種的羚羊。ajinasāṭi,皮衣。kharājinaṁ,粗糙的羊皮(一種苦行僧的衣著)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajina:ajina(na)
အဇိန(န)
[aja+ina. ṇvādi,112.aja=gamane,yu,ino vā.,ṭī,442.]
[အဇ+ဣန။ ဏြာဒိ၊၁၁၂။အဇ=ဂမေန၊ယု၊ဣေနာ ဝါ။ဓာန္၊ဋီ၊၄၄၂။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajina,(nt.) [Vedic ajina,to aja,orig. goats’skin] the hide of the black antelope,worn as a garment by ascetics D.I,167; Sn.1027; J.I,12,53; IV,387; V,407. kharājina a rough skin (as garment) M.I,343; S.IV,118; A.II,207; Sn.249 (= kharāni a°-cammāni SnA 291). dantājina? ivory (q. v.).

--khipa a cloak made of a network of strips of a black antelope’s hide D.I,167; S.I,117; A.I,240,295; II,206; Vin.I,306; III,34; J.VI,569. --paveṇi a cloth of the size of a couch made from pieces of ant. skin sewn together Vin.I,192; D.I,7 (= ajina-cammehi mañcappamāṇena sibbitvā katā paveṇi DA.I,87); A.I,181. --sāṭī a garment of skins (= ajina-camma-sāṭī DhA.IV,156) Dh.394 = J.I,481 = III,85. (Page 10)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AJINA:[m] một giống beo nhỏ ở châu Phi,có tai dài như mèo,có đốm nâu đen [nt] da nó --kkhipa [m] y phục làm bằng da beo --ppavenī [f] thảm trải giường làm bằng da beo --yoni [f] một giống sơn dương --sāṭi [f] một bộ y phục làm bằng da
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ajina:áo da con sơn dương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajina:"အဇိန(န)
[အဇ+ဣန။ ဏြာဒိ၊၁၁၂။အဇ=ဂမေန၊ယု၊ဣေနာ ဝါ။ဓာန္၊ဋီ၊၄၄၂။]
(၁) သားေရ၊ သစ္နက္ေရ၊ (ေလာကီက်မ္းတို႔၌ 'သမင္,ဒရယ္စသည္တို႔၏အေရ'ဟု ဆိုၾကသည္)။ (ပု) (၂) အဇိနအမည္ရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajina:အဇိန(န)
သစ္နက္ေရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajina:အဇိန(ပ) (√အဇ္+ဣန)
သစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine