Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ahetuka:a. [a-hetu-ka] 無因的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ahetuka:a. [a-hetu-ka] 無因の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ahetuka,【形】 無根據的,無顯着原因的,無因的。(p48)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ahetuka,【形】無根據的,無顯著原因的,無因的,無因生的。無因生的人(ahetuka)──是天生盲(jaccandha)、天生聾(jaccabadhira)、天生無嗅覺(jaccaghānaka)、天生啞(jaccamūga)、天生愚蠢(jaccajaḷa)、天生瘋狂(jaccummattaka)、黃門(paṇḍaka)、雙性根者(ubhatobyañjanaka;hermaphrodites)、太監(napuṁsaka中性者)、口吃(mamma;stammering)、落難的阿修羅(vinipātikāsura)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ahetuka:ahetuka(ti)
အေဟတုက(တိ)
[na+hetu+ka]
[န+ေဟတု+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ahetuka:[adj.] groundless; causeless.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ahetuka:vô nhân,không có nhân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ahetuka:"အေဟတုက(တိ)
[န+ေဟတု+က]
(၁) (က) ေလာဘ-စေသာ-ယွဉ္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဟိတ္တရား-သမၸယုတ္ဟိတ္-မရွိေသာ၊ (တရား)။ (ခ) (ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ) အေလာဘ-စေသာ ဟိတ္တရားမရွိေသာ၊ အဟိတ္ပဋိသေႏၶျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနေသာ၊ ပုဂၢိဳလ္ (အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္)။ (၂) (က) အေၾကာင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ။ (ခ) အေၾကာင္းကံမရွိ-အေၾကာင္းကင္း၍ ျဖစ္၏-ဟု ေျပာဆိုတတ္ေသာ-ဟု အယူရွိေသာ၊ (ပုဂၢိဳလ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ahetuka:အ-ေဟတုက(တိ)
အေၾကာင္းမရွိေသာ။
အေဟတုေကန၊ အေၾကာင္း မရွိဘဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine