Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhimāna:m. [Sk. abhimāna,BSk. adhimāna] 増上慢.
パーリ語辞典 水野弘元著
adhimāna:m. [Sk. abhimāna,BSk. adhimāna] 増上慢.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Adhimāna,【陽】 過度的自我估計。(p12)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Adhimāna,【陽】過度的自我估計,增上慢。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhimāna:adhimāna(pu)
အဓိမာန(ပု)
[adhi+māna]
[အဓိ+မာန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
adhimāna:[m.] undue estimate of oneself.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Adhimāna,[adhi + māna] undue estimate of oneself M.II,252; A.V,162 sq. (Page 29)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ADHIMĀNA:[m] cố chấp,bản ngã
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhimāna:tăng thượng mạn,sự ngộ nhận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhimāna:"အဓိမာန(ပု)
[အဓိ+မာန]
(၁) ရ၏ဟု ထင္မွတ္ျခင္း။ စ်ာန္,မဂ္,ဖိုလ္ကို မရေသးဘဲ ရ၏ဟု ထင္မွတ္ျခင္း၊ အဓိမာန္။ (၂) လြန္ကဲေသာ မာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhimāna:အဓိ-မာန(ပ) (အဓိ√မန္+ဏ)
လြန္ကဲေသာ မာန္။ မရေသးေသာ ဈာန္ကို ရ၏ဟူေသာ မာန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine