Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
adhammarāga:adhammarāga(pu)
အဓမၼရာဂ(ပု)
[adhamma+rāga]
[အဓမၼ+ရာဂ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
adhammarāga:tham phi pháp,luyến phi pháp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
adhammarāga:"အဓမၼရာဂ(ပု)
[အဓမၼ+ရာဂ]
(၁) မသင့္ေလ်ာ္ရာ၌ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း။ (က) အမိ,မိႀကီး,မိေထြးစသည္တို႔၌ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း။ (ခ) သူတစ္ပါးအသုံးအေဆာင္တို႔၌ျဖစ္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း။ အဓမၼရာဂရတၱ-ၾကည့္။ (၂) မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အားႀကီးေသာ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း။ (ဂ) သူတစ္ပါး အသုံးအေဆာင္တို႔၌ ျဖစ္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း။ အဓမၼရာဂရတၱ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
adhammarāga:အဓမၼ-ရာဂ(ပ)
မေလ်ာက္ပတ္သည္၌ တပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine