Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhijjhā:f. [cf. abhi-jhāyati,Sk. abhidhyāna] 貪,貪欲,貪求,貪愛.
パーリ語辞典 水野弘元著
abhijjhā:f. [cf. abhi-jhāyati,Sk. abhidhyāna] 貪,貪欲,貪求,貪愛.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
abhijjhā:f. [Sk.abhi-dhyāna] 貪,貪欲,貪求,貪愛.cf. abhijhāyati.-kāyagantha 贪欲身系[四系の一].-visamalobha贪欲邪贪
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abhijjhā,【陰】貪婪,妄羨。~lu,【形】貪婪的,妄羨的。(p32)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abhijjhā,(abhi+dhyā想),【陰】貪婪(臺語:tham lam5),妄羨,古譯:增伺。abhijjhālu,【形】貪婪的,妄羨的。A.3.66./I,194.︰ “Abhijjhāti kho ahaṁ,Sāḷhā,etamatthaṁ vadāmi. Luddho kho ayaṁ,Sāḷhā,abhijjhālu pāṇampi hanati,adinnampi ādiyati,paradārampi gacchati,musāpi bhaṇati,parampi tathattāya samādapeti,yaṁ sa hoti dīgharattaṁ ahitāya dukkhāyā”ti.(「沙羅哈!我說貪婪這意思。舍羅哈!這貪心,是因貪慾而殺有息者,取不該取之物,與他人之妻通,說虛誑,也煽動他這樣作,凡此,能引長夜之無益與苦。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
Abhijjhā: 貪求、慳貪
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abhijjhā:abhijjhā(thī)
အဘိဇၩာ(ထီ)
[abhi+cye+a. abhijjhāyatīti abhijjhā. abhi,ṭṭha,1.143. saṃ,ṭṭha,2.137. abhijjhāyanti tāyaç sayaṃ vā abhijjhāyatiç abhijjhāyanamattameva vā soti abhijjhā. abhi,ṭṭha,1.291. (paṭisaṃ,ṭṭha,1.163). (abhidhyā-saṃ)]
[အဘိ+ေစ်+အ။ အဘိဇၩာယတီတိ အဘိဇၩာ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၄၃။ သံ၊႒၊၂။၁၃၇။ အဘိဇၩာယႏၲိ တာယ,သယံ ဝါ အဘိဇၩာယတိ,အဘိဇၩာယနမတၱေမဝ ဝါ ေသာတိ အဘိဇၩာ။ အဘိ၊႒၊၁။၂၉၁။ (ပဋိသံ၊႒၊၁။၁၆၃)။ (အဘိဓ်ာ-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
abhijjhā:'covetousness' is a synonym of lobha (s. mūla) and taṇhā (q.v.) and is the 8th link of the unwholesome courses of action (s. kamma-patha,I).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abhijjhā:[f.] covetousness abhijjhāyati :[abhi + jhe + a] wishes for; covets.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abhijjhā,(f.) [fr. abhi + dhyā (jhāyati1),cp. Sk. abhidhyāna],covetousness,in meaning almost identical with lobha (cp. Dhs. trsl. 22) D.I,70,71 (°āya cittaṁ parisodheti he cleanses his heart from coveting; abhijjhāya = Abl.; cp. DA.I,211 = abhijjhāto); M.I,347 (id.); D.III,49,71 sq.,172,230,269; S.IV,73,104,188,322 (adj. vigat’âbhijjha),343 (°āyavipāka); A.I,280; III,92; V,251 sq.; It.118; Nd1 98 (as one of the 4 kāya-ganthā,q. v.); Nd2 taṇhā II.1; Pug.20,59; Dhs.1136 (°kāyagantha); Vbh.195,244 (vigat’âbhijjha),362,364,391; Nett 13; DhA.I,23; PvA.103,282; Sdhp.56,69. -- Often combd with °domanassa covetousness & discontent,e. g. at D.III,58,77,141,221,276; M.I,340; III,2; A.I,39,296; II,16,152; IV,300 sq.,457 sq.; V,348,351; Vbh.105,193 sq. --anabhijjhā absence of covetousness Dhs.35,62. -- See also anupassin,gantha,domanassa,sīla. (Page 63)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
abhijjhā:Covetousness
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abhijjhā:tham dục,tham muốn,sự tham lam
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abhijjhā:"အဘိဇၩာ(ထီ)
[အဘိ+ေစ်+အ။ အဘိဇၩာယတီတိ အဘိဇၩာ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၄၃။ သံ၊႒၊၂။၁၃၇။ အဘိဇၩာယႏၲိ တာယ,သယံ ဝါ အဘိဇၩာယတိ,အဘိဇၩာယနမတၱေမဝ ဝါ ေသာတိ အဘိဇၩာ။ အဘိ၊႒၊၁။၂၉၁။ (ပဋိသံ၊႒၊၁။၁၆၃)။ (အဘိဓ်ာ-သံ)]
ေရွး႐ွဴၾကံျခင္း၊ သူတစ္ပါး ပစၥည္းကို-ေရွး႐ွဴ-ၾကံျခင္း၊-ၾကံတတ္ေသာ-ၾကံေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ-တရား၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မိမိပစၥည္းျဖစ္ေစလိုေသာ တရား၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မိမိပစၥည္းျဖစ္ေစလိုေသာတရား၊ လိုခ်င္-ေတာင့္တ-တပ္မက္-တတ္ေသာ တရား၊ အဘိဇၩာမေနာကံတရား။ (က) ေလာဘ။ (ခ) ကာမစၧႏၵ။ (ဂ) ကာမဂုဏ္ ၅-ပါးႏွင့္ စပ္ေသာ တဏွာ။ (ဃ) ရာဂ,ကာမစၧႏၵ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abhijjhā:အ-ဘိဇၩာ(ဣ) (အဘိ√ဈာ)
အလိုႀကီးျခင္း။ တပ္မက္ေမာျခင္း။ အလြန္ လိုခ်င္ျခင္း။ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို ေရွးရွဴၾကံျခင္း။ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို တပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine