Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbhokāsa:m. [abhi-avakāsa. cf. ajjhokāsa] 露地,野天,屋外,野外.
パーリ語辞典 水野弘元著
abbhokāsa:m. [abhi-avakāsa. cf. ajjhokāsa] 露地,野天,屋外,野外.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abbhokāsa,【陽】 無庇護的地方,戶外,露天。 ~kāsika,【陽】 住在戶外的人。(p31)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abbhokāsa,(abhi全面﹑超越+avakāsa機會﹑空間),【陽】戶外,露天,無庇護的地方,海闊天空,全都露。abbhokāsika,【陽】住在戶外的人。abbhokāsova pabbajja(PTS:abbhokāso ca pabbajja),出家是海闊天空。SnA.v.406./II,381.︰Abbhokāsoti vuttasambādhapaṭipakkhabhāvena ākāso viya vivaṭā.(海闊天空︰如所說的齷齪,對治消失之後,露出空間。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abbhokāsa:abbhokāsa(pu)
အေဗ႓ာကာသ(ပု)
[abhi+okāsa. rū.24-.(abhyavakāga-saṃ). abbha+okāsa,udāna,ṭṭha.221- suttani,ṭṭha,2.111-,visuddhi,sya,1.174-. (abhrāvakāga-saṃ)]
[အဘိ+ဩကာသ။ ႐ူ။၂၄-ၾကည့္။(အဘ်ဝကာဂ-သံ)။ အဗ႓+ဩကာသ၊ ဥဒါန၊႒။၂၂၁-ႏွင့္ သုတၱနိ၊႒၊၂။၁၁၁-တို႔ၾကည့္၊ ဝိသုဒၶိ၊သ်၊၁။၁၇၄-လည္းၾကည့္။ (အၾဘာဝကာဂ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbhokāsa:[m.] unsheltered place; open air.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abbhokāsa,[abhi + avakāsa] the open air,an open & unsheltered space D.I,63 (= alagganatthena a. viya DA.I,180),71 (=acchanna DA.I,210),89; M.III,132; A.II,210; III,92; IV,437,V,65; Sn.p. 139 (°e nissinna sitting in the open) J.I,29,215; Pug.57. (Page 61)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABBHOKĀSA:[m] chỗ không có che lợp,ngoài trời --kāsika [m] người ở ngoài trời
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
abbhokāsa:chỗ ở trống trải,chỗ hoang sơ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abbhokāsa:"အေဗ႓ာကာသ(ပု)
[အဘိ+ဩကာသ။ ႐ူ။၂၄-ၾကည့္။(အဘ်ဝကာဂ-သံ)။ အဗ႓+ဩကာသ၊ ဥဒါန၊႒။၂၂၁-ႏွင့္ သုတၱနိ၊႒၊၂။၁၁၁-တို႔ၾကည့္၊ ဝိသုဒၶိ၊သ်၊၁။၁၇၄-လည္းၾကည့္။ (အၾဘာဝကာဂ-သံ)]
(၁) လြင္တီးေခါင္၊ လြင္ျပင္၊ ဟင္းလင္းျပင္၊ လဟာျပင္၊ ေကာင္းကင္၊ အမိုးအကာမရွိေသာ ေနရာ။ (၂) လြင္တီးေခါင္-လြင္ျပင္-ဟင္းလင္းျပင္-လဟာျပင္-ေကာင္းကင္-တည္းဟူေသာ-ႏွင့္ တူေသာ။ (ရဟန္းအျဖစ္)။ (၃) လြင္တီးေခါင္-လြင္ျပင္-ဟင္းလင္းျပင္-လဟာျပင္-ေကာင္းကင္-၌ ေနျခင္း။ အေဗ႓ာကာသိက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abbhokāsa:အေဗ႓ာကာသ(ပ) (အဘိ+ဩကာသ)
လြင္တီးေခါင္။ ဟင္းလင္း။
အေဗ႓ာကာေသာ ပဗၺဇၨာ၊ ရဟန္းအျဖစ္သည္ လြင္တီးေခါင္ႏွင့္တူ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine