Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
abbha:n.,abbhā f. [Sk. abhra] 雲,黑雲. -ghana 層雲. -mutta 已離(開)雲. -saṃvilāpa 雷鳴.
パーリ語辞典 水野弘元著
abbha:n.,abbhā f. [Sk. abhra] 雲,黑雲. -ghana 層雲. -mutta 雲を離れたる. -saṃvilāpa 雷鳴.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
abbha:n.,abbhā f. [Sk. abhra] 雲,黑雲.abbhā mutto candimā雲を離れた月. -ghana 層雲. -mutta 雲を離れたる. -saṁvilāpa 雷鳴
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Abbha,【中】 天空,雲。 ~kūṭa,【中】 暴風雲的頂點。 ~paṭala,【中】 大量的雲。(p30)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Abbha,(梵abhra),【中】雲(cloud),雲層( a cloudy mass)。Abbhā﹐【陰】雲。abbhakūṭa,【中】暴風雲的頂點。abbhapaṭala,【中】大量的雲。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
abbha:abbha(ti)
အဗ႓(တိ)
[(1) āpa+bhara+kvi. āpaṃbharatīti abbhaṃ,kvi,passa bo. ,ṭī.48. abbha+a. abbhoti megho,so hi abbhati anekasatapaṭalo hutvā gacchatīti ]]abbho]]ti vuccati. abbha-saddo tiliṅgiko daṭṭhabbo. nīti,dhā.125. (2) na+bhū+a. na bhavatīti abbhaṃ. ,ṭī.45. atra,tra-saṃ)]
[(၁) အာပ+ဘရ+ကြိ။ အာပံဘရတီတိ အဗ႓ံ၊ ကြိ၊ ပႆ ေဗာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈။ အဗ႓+အ။ အေဗ႓ာတိ ေမေဃာ၊ ေသာ ဟိ အဗ႓တိ အေနကသတပဋေလာ ဟုတြာ ဂစၧတီတိ 'အေဗ႓ာ'တိ ဝုစၥတိ။ အဗ႓-သေဒၵါ တိလိဂႋေကာ ဒ႒ေဗၺာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၂၅။ (၂) န+ဘူ+အ။ န ဘဝတီတိ အဗ႓ံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅။ အၾတ၊ အဗ္ၾတ-သံ)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Abbha,(nt.) [Vedic abhra nt. & later Sk. abhra m. “dark cloud”; Idg. *m̊bhro,cp. Gr. a)fros scum,froth,Lat. imber rain; also Sk. ambha water,Gr. o)/mbros rain,Oir ambu water]. A (dense & dark) cloud,a cloudy mass A.II,53 = Vin.II,295 = Miln.273 in list of to things that obscure moon- & sunshine,viz. abbhaṁ mahikā (mahiyā A) dhūmarajo (megho Miln),Rāhu. This list is referred to at SnA 487 & VvA.134. S.I,101 (°sama pabbata a mountain like a thunder-cloud); J.VI,581 (abbhaṁ rajo acchādesi); Pv IV.39 (nīl° = nīla-megha PvA.251). As f. abbhā at Dhs.617 & DhsA.317 (used in sense of adj. “dull”; DhsA.expls. by valāhaka); perhaps also in abbhāmatta.

--kūṭa the point or summit of a storm-cloud Th.1,1064; J.VI,249,250; Vv 11 (= valāhaka-sikhara VvA.12). --ghana a mass of clouds,a thick cloud It.64; Sn.348 (cp. SnA 348). --paṭala a mass of clouds DhsA.239. --mutta free from clouds Sn.687 (also as abbhāmutta Dh.382). --saṁvilāpa thundering S.IV,289. (Page 59)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ABBCA:[a] hư không,mây khói --kūṭa [nt] đỉnh cao của cơn giông bão --paṭala [nt] một đám mây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
abbha:အဗ႓(တိ)
[(၁) အာပ+ဘရ+ကြိ။ အာပံဘရတီတိ အဗ႓ံ၊ ကြိ၊ ပႆ ေဗာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈။ အဗ႓+အ။ အေဗ႓ာတိ ေမေဃာ၊ ေသာ ဟိ အဗ႓တိ အေနကသတပဋေလာ ဟုတြာ ဂစၧတီတိ 'အေဗ႓ာ'တိ ဝုစၥတိ။ အဗ႓-သေဒၵါ တိလိဂႋေကာ ဒ႒ေဗၺာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၂၅။ (၂) န+ဘူ+အ။ န ဘဝတီတိ အဗ႓ံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅။ အၾတ၊ အဗ္ၾတ-သံ)]
(၁) (က) မိုးတိမ္။ (ခ) တိမ္မ႑ပ္။ (ဂ) မိုးတြင္းအခါ။ (န) (၂) ေကာင္းကင္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
abbha:အဗ႓
ဘူ = ဂတိယံ-သြားျခင္း၌၊ အဗ႓တိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
abbha:အဗ႓(န)
တိမ္တိုက္။ မိုးတိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine