Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṭṭhapadaka:aṭṭhapadaka(na)
အ႒ပဒက(န)
[aṭṭhapada+ka]
[အ႒ပဒ+က]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
aṭṭhapadaka:việc mạng,vá bằng cách may chỉ ngang dọc ngay chỗ thủng,rách đức phật cho phép cách vá khâu này tiếng việt gọi là mạng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṭṭhapadaka:အ႒ပဒက (န)
[အ႒ပဒ+က]
၈-ကြက္က်ား-တံက်စ္ေရး-ကဲ့သို႔ အကြက္သန္း၍ ခ်ဳပ္ျခင္း။ ၈-ကြက္က်ားကဲ့သို႔ ထပ္၍ ခ်ဳပ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṭṭhapadaka:အ႒-ပဒက (န)
တက်စ္ေရးကဲ့သို႔ ရွစ္ကြက္သန္း၍ ခ်ဳပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine