Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṅgāra:m. n. [〃] 炭火. -kāsu 火坑. -kāsupamā 火坑的譬喻. -thūpa 炭灰塔. -pabbata 炭火的山. -masi 炭灰.
パーリ語辞典 水野弘元著
aṅgāra:m. n. [〃] 炭火. -kāsu 火坑. -kāsupamā 火坑の譬喻. -thūpa 炭灰塔. -pabbata 炭火の山. -masi 炭灰.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aṅgāra,【陽】 【中】火炭,炭渣。 在灰燼中繼續燃燒的一塊煤炭。 ~kaṭātha,~kapalla,【陽】裝煤渣或灰燼的平鍋。 ~kāsu,【陰】 一個充滿煤渣或灰燼的坑。 ~maŋsa,【中】火炭上烤的肉。°~aṅgika,【形】(【合】) 擁有很多成分的。例如:duvaṅgika = 兩部分。由二個部份所組成。(p3)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aṅgāra,【陽】【中】火炭,炭渣。在灰燼中繼續燃燒的一塊煤炭。aṅgārakaṭātha,aṅgārakapalla,【陽】裝煤渣或灰燼的平鍋。aṅgārakāsu,【陰】一個充滿煤渣或灰燼的火坑。aṅgāramaṁsa,【中】火炭上烤的肉。aṅgāraṅgika,【形】(【合】)擁有很多成分的。例如:duvaṅgika = 兩部分。由二個部份所組成。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aṅgāra:aṅgāra(pu,na)
အဂၤါရ(ပု၊န)
[aṅga+āra. ṇvādi.164.,ṭī.36-.]
[အဂၤ+အာရ။ ဏြာဒိ။၁၆၄။ဓာန္၊ဋီ။၃၆-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aṅgāra:[m.; nt.] charcoal; embers.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aṅgāra,(m. nt.) [Vedic aṅgāra] charcoal,burning coal,embers A.III,97,380,407; J.I,73; III,54,55; V,488; Sn.668; Sdhp.32. kul° the charcoal of the family,a squanderer S.IV,324 (see under kula).

--kaṭāha a pot for holding burning coal,a charcoal pan DA.I,261. --kapalla an earthenware pan for ashes DhA.I,260; Dhs.A 333; VvA.142. --kammakara a charcoal burner J.VI,209. --kāsu a charcoal pit M.I,74,365; Th.2,491; J.I,233; Sn.396; ThA.288; DhA.I,442; Sdhp.208. --pacchi a basket for ashes DhA.IV,191. --pabbata the mountain of live embers,the glowing mount (in Niraya) A.I,141; Miln.303; PvA.221 (°āropaṇa); Sdhp.208. --maṁsa roast meat Mhvs 10,16. --masi ashes DhA.III,309. --rāsi a heap of burning coal J.III,55. (Page 7)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AṄGĀRA:mṇt than (đốt),cục than còn cháy --kaṭāha,--kapalla [m] một cái sōng,dĩa để đựng tro --kāsu [f] một cái hầm đầy tro --maṃsa [nt] thịt nướng trên tro
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aṅgāra:"အဂၤါရ(ပု၊န)
[အဂၤ+အာရ။ ဏြာဒိ။၁၆၄။ဓာန္၊ဋီ။၃၆-ၾကည့္။]
(၁) မီး၊ မီးက်ီး။ (၂) မီးေသြး။ (၃) မီးက်ီးအခင္း၊ မီးက်ီးျပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aṅgāra:အဂၤါရ(ပ) (√အဂၤ+အာရ)
မီးက်ီး။ မီးခဲ။ မီးေသြး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine