Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aḍḍhayoga,【陽】屋頂如老鷹翼形的一種屋子。(p7)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aḍḍhayoga,【陽】屋頂如老鷹翼形的一種屋子。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aḍḍhayoga:aḍḍhayoga(pu)
အၯေယာဂ(ပု)
[aḍḍha+yoga. ṭī,2va9-.]
[အၯ+ေယာဂ။ ဓာန္ ဋီ၊၂ဝ၉-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aḍḍhayoga:[m.] a kind of house which has a roof in the shape of an eagle's wing.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AḌḌHAYOGA:[m] nhà có một mái,trại một cánh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aḍḍhayoga:căn chái,mái nhà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aḍḍhayoga:"အၯေယာဂ(ပု)
[အၯ+ေယာဂ။ ဓာန္ ဋီ၊၂ဝ၉-ၾကည့္။]
ဂဠဳန္ေတာင္ တဖက္ေစာင္း-တဖက္ရပ္-မိုးအပ္ေသာ ေက်ာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aḍḍhayoga:အၯ-ေယာဂ(ပ)
တစ္ဘက္ရပ္မိုးေသာ ေက်ာင္း။ ဝဲျပန္ေက်ာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine