Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aññamañña:a. [añña-añña] 他跟他,相互,展轉. aññamaññaṃ adv. 相互地. -paccaya 相互縁.
パーリ語辞典 水野弘元著
aññamañña:a. [añña-añña] 他と他,相互,展転. aññamaññaṃ adv. 相互に. -paccaya 相互縁.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aññamañña:a. [añña-añña] 他と他,相互,展転. aññamaññaṁ adv. 相互に. -paccaya 相互縁.-paṭipakkatā相互相对性.-parivāra相互眷属.-mūla互根.-mūla-mūla互根根
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aññamañña,aññoñña,【形】 相互的。 aññamaññaŋ,【副】互相地。(p6)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aññamañña,aññoñña,【形】相互的。aññamaññaṁ,【副】互相地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aññamañña:aññamañña(ti)
အညမည(တိ)
[añña+añña. anitea ma-lā,,nisya,1.56-.]
[အည+အည။ အလယ္၌ မ-လာ၊ ေမာဂ္၊နိသ်၊၁။၅၆-သုတ္ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aññamañña,(adj.),mutual.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AÑÑAMAÑÑA:--aññoñña [a] lẫn nhau --ñam,[ad] người này lẫn người kia,một cách lẫn nhau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aññamañña:lẫn nhau,cùng nhau,hỗ tương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aññamañña:"အညမည(တိ)
[အည+အည။ အလယ္၌ မ-လာ၊ ေမာဂ္၊နိသ်၊၁။၅၆-သုတ္ၾကည့္။]
(၁) အခ်င္းခ်င္း၊ တဦးသည္ တဦး၊ တစ္ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္။ (၂) တပါးတပါးေသာ အထူးထူး အျပားျပား ျခားနားေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aññamañña:အညမည(တိ) (အည+အည)
အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာ။
အညမညေတာ၊ တစ္ပါးသည္ တစ္ပါးမွ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine