Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ṭhiti:f.[Sk.sthiti.cf.tiṭṭhati] 住,止住.-kusala 止住善巧,住定善巧.-dhātu 持界.-bhāgiya 住分,順住分.
パーリ語辞典 水野弘元著
ṭhiti:f.[Sk.sthiti.cf.tiṭṭhati] 住,止住,-kusala 止住善巧,住定に巧みな.-dhātu 持界.-bhāgiya 住分,順住分.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ṭhiti:f.[Sk.sthiti.cf.tiṭṭhati] 住,止住,定立.-kusala 止住善巧,住定に巧みな.-dhātu 持界.-bhāgiya 住分,順住分.-bhāgiya住分,順住分.-bhāgiya-samādhi住分定[四定の一].-bhāgiya-sīla住分戒
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ṭhiti,【陰】 穩定性,持續時間,延續。 ~bhāgiya,【形】 持久的,以持久有關係的。(p140)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ṭhiti,(梵sthiti),【陰】穩定性,持續時間,延續,久住(state (as opposed to becoming),stability,steadfastness; duration,continuance,immobility; persistence,keeping up)。ṭhitibhāgiya,【形】持久的,以持久 有關係的。【單.具﹑離﹑與﹑屬﹑處】ṭhitiyā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ṭhiti: ṭhiti(thī)
ဌိတိ(ထီ)
[ṭhā+ṇe+ti]
[ဌာ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ṭhiti: ṭhiti(thī)
ဌိတိ(ထီ)
[ṭhā+ti]
[ဌာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ṭhiti:[f.] stability; duration; continuance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ṭhiti,(f.) [from tiṭṭhati Sk.sthiti,Gr.staζis,Lat.statio (cp.stationary),Ohg.stat,Ags.stede] state (as opposed to becoming),stability,steadfastness; duration,continuance,immobility; persistence,keeping up (of:c.Gen.); condition of (-°) relation S.II,11; III,31; IV,14,104,228 sq.,A.V,96; Vism.32 (kāyassa); in jhāna:S.III,264,269 sq.,saddhammassa (prolongation of) S.II,225; A.I59; II148; III177 (always with asammosa & anantaradhāna),cp.M.II,26 sq.; --dhammaṭṭhitiñāṇa (state or condition of) S.II,124; Ps.I,50 sq.-- n’atthi dhuvaṁ ṭhiti:the duration is not for long M.II,64 =Dh.147=Th.1,769=VvA.77,cp.Th.2,343 (=ThA.241); Sn.1114 (viññāṇa°) PvA.198 (position,constellation),199 (jīvita° as remainder of life,cp.ṭhitakappin); Dhs.11≈(cittassa),19≈(+āyu=subsistence).

--bhāgiya connected with duration,enduring,lasting,permanent (only appl.to samādhi) D.III,277; A.III,427; Nett 77; cp.samādhissa ṭhitikusala “one who is accomplished in lasting concentration” A.III,311,427; IV,34.(Page 290)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ṭhiti:Durability,stability,continuation,existence,life
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ṬHITI:[f] sự chắc vững,bền lâu,liên tiế --bhagiya [a] bền vững,lâu dài --ka [a] sự bền lâu,bền bĩ,đang sống do,nhờ nơi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
Ṭhiti:sự duy trì,sự đình trụ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ṭhiti:ဌိတိ(ထီ)
[ဌာ+တိ]
(၁) တည္ျခင္း၊ တည္ေနျခင္း။ (က) အစဉ္မျပတ္-ၾကာျမင့္စြာ-တည္ျခင္း။ (ခ) ဌီ၊ ဌီခဏ၊ တည္ေနဆဲခဏ၊ တည္ေနခိုက္၊ ဥပါဒ္,ဘင္တို႔၏ အလယ္၌ ဘင္သို႔ေရွ႕႐ႈျဖစ္ျခင္း။ (၂) ျဖစ္ျခင္း။ (က) မျပတ္ ျဖစ္ျခင္း။ (ခ) ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း၊ ထင္ရွားရွိျခင္း။ (၃) တည္တံ့-ခိုင္ခံ့-ျခင္း။ (၄) ရပ္ျခင္း၊ ရပ္တည္ျခင္း၊ (၅) ရပ္တန္႔-ရပ္နား-ရပ္ဆိုင္း-ျခင္း။ (၆) အေၾကာင္း၊ တည္ရာ-တည္ေၾကာင္း-သေဘာတရား။ (၇) တည္ရာ၊ ေနရာ၊ အရပ္။ (၈) တည္ရာအစဉ္၊ ေထရ္စဉ္,ဝါစဉ္။ (၉) အားထုတ္ျခင္း၊ အားစိုက္ျခင္း၊ ဝီရိယ။ (၁ဝ) မတုန္မလႈပ္ အာ႐ုံ၌ တည္ေနတတ္ေသာ သေဘာတရား၊ သမာဓိ။ (၁၁) အသက္၊ ဇီဝိတိေႁႏၵ။ (၁၂) တဏွာ၊ အႏုသယ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ṭhiti:ဌိတိ(ထီ)
[ဌာ+ေဏ+တိ]
တည္ေစျခင္း၊ ထားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ṭhiti:ဌိတိ (ဣ) (√ဌာ+တိ)
တည္ျခင္း။ တည္ၾကည္ျခင္း။ ျမဲျမံျခင္း။ အသက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine