Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ṭhita:a.[tiṭṭhati 的 pp.] 已住立的,已立的,停住的,在世的,生存的.-atta 自住的.-kappin 住劫的.-citta 住心的.-dhamma 常法,定法.
パーリ語辞典 水野弘元著
ṭhita:a.[tiṭṭhati の pp.] 住立せる,立てる,停住の,在世の,生存の.-atta 自住の.-kappin 住劫の.-citta 住心の.-dhamma 常法,定法.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ṭhita:a.[tiṭṭhati の pp.] 住立せる,立てる,停住の,在世の,生存の.-aññathatta-lakkhaṇa住异性の相,住异相.-atta 自住の.-kappin 住劫の.-citta 住心の.-dhamma 常法,定法
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ṭhita,(tiṭṭhati 的【過分】),已站,已固定,已不改變,已停留(的人)。 ~ka,【形】 站着的人。 ~ṭṭhāna,【中】 立着的地方。 ~tta,【中】 直立的事實,停滯的事實。(p139)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ṭhita,(tiṭṭhati 的【過分】﹐梵sthīta),已站,已固定,已不改變,已停留(的人)(standing,or immovable,or being,behaving in general.In the latter function often (with ger.) pleonastic for finite verb (cp.ṭhapita); -- resting in,abiding in (-° or with Loc.); of time:lasting,enduring; fig.steadfast,firm,controlled)。ṭhitaka,【形】站著的人。ṭhitaṭṭhāna,【中】立著的地方。ṭhitatta,【中】直立的事實,停滯的事實。ṭhitakappī(‹ṭhita+kappin)﹐「住劫者」。“Ayañca puggalo sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno assa,kappassa ca uḍḍayhanavelā assa,neva tāva kappo uḍḍayheyya,yāvāyaṁ puggalo na sotāpattiphalaṁ sacchikaroti,ayaṁ vuccati puggalo ṭhitakappī.Sabbepi maggasamaṅgino puggalā ṭhitakappino”ti(此人爲了作證預流果行道,而且應是劫的被燃燒時間,在此人未作證預流果前,劫不會燃燒。此人被稱爲:「住劫者」。所有具足道的人都是住劫者。)(Pug.17.) nava cittasthīta﹐九心住。《瑜伽師地論》:「九種住心(nava cittasthīta)者,一安住心(cittasthāpana)。二攝住心(samsthāpana等住)。三解住心(avasthāpana安住)。四轉住心(upasthāpana近住)。五伏住心(damana調順)。六息住心(wamana寂靜)。七滅住心(vyupawamana最極寂靜)。八性住心(ekotīkaraṇa專注一趣)。九持住心(samādhāna等持)。此九住教授方便。1應知系緣者,謂安住心。(將心安住於業處)2安心所緣不令離故,速攝者,謂攝住心。(動亂漸息,能前後相續,但尚不長久)3若覺心亂速攝持故,內略者,謂解住心。(心散亂、失念,立刻攝住)4覺心外廣更內略故,樂住者,謂轉住心。(心愈來愈寬敞、內練,樂於攝心)5見定功德轉樂住故,調厭者,謂伏住心。(心已調伏,不樂散亂)6心若不樂應折伏故,息亂者,謂息住心。(心不正尋思,令折伏)7見亂過失令止息故,或起滅亦爾者,謂滅住心。(偶爾失念,生貪、瞋及惡尋思,尋令息滅) 8貪憂等起即令滅故,所作心自流者,謂性住心。(心已安定的相續,但還要用力去控制)9所作任運成自性故,爾時得無作者,謂持住心。(心已安定,自然地相續,不必再加功用)不由作意得總持故,如是修習得住心已,次令此心得最上柔軟。」(T31.624.a-b)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
ṭhita: 穩定、持續、固定性、堅持
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
ṭhita: 挺直的、堅挺的、站立的【hṭṭhati:站立的〔過分〕】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ṭhita: ṭhita(na)
ဌိတ(န)
[ṭhā+ta.ṭhā gatinivattimhi,aṭṭhāsī ti ṭhito.rū.62va.(-ka.588.nīti,sutta.1192.,5.114.niruttidīpanī.526-).(sthita-saṃ)]
[ဌာ+တ။ ဌာ ဂတိနိဝတၱိမွိ၊ အ႒ာသီ တိ ဌိေတာ။ ႐ူ။၆၂ဝ။ (-ကစၥည္း။၅၈၈။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၉၂။ေမာဂ္၊၅။၁၁၄။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။ ၅၂၆-တို႔လည္းၾကည့္)။ (သၳိတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ṭhita:[pp.of tiṭṭhati] stood; stayed; stationary; immovable; one who stays.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ṭhita,[pp.of tiṭṭhati=Gr.statόs,Lat.status,Celt.fossad (firm)] standing,i.e.(see ṭhāna I) either upright (opp.nisinna,etc.),or immovable,or being,behaving in general.In the latter function often (with ger.) pleonastic for finite verb (cp.ṭhapita); -- resting in,abiding in (-° or with Loc.); of time:lasting,enduring; fig.steadfast,firm,controlled:amissīkatam ev’assa cittaṁ hoti,ṭhitaṁ ānejjappattaṁ A.III,377=IV.404; tassa ṭhito va kāyo hoti thitaṁ cittaṁ (firm,unshaken) S.V,74=Nd2 475 B2; -- D.I,135 (khema°); A.I,152; Sn.250 (dhamme); It.116 sq.(ṭh.caranto nisinna sayāna); J.I,167; 279; III,53.-- with ger.:nahātvā ṭh.& nivāsetvā ṭh.(after bathing & dressing) J.I,265; dārakaṁ gahetvā th.J.VI,336.Cp.saṇ°.

--atta self-controlled,composed,steadfast D.I,57 (+gatatta yatatta; expl.at DA.I,168 by suppatiṭṭhitacitto); S.I,48; III,46; A.II,5; IV,93,428; Sn.370 (+parinibbuta),359 (id.expl.at SnA 359 by lokadhammehi akampaneyya-citta); Pug.62; --kappin (adj.) (for kappa-*ṭhitin) standing or waiting a whole kappa Pug.13 (expl.at Pug.A 187 by ṭhitakappo assa atthī ti; kappaṁ ṭhapetuṁ samattho ti attho); --citta (adj.) of controlled heart (=°atta) D.II,157≈; --dhamma (adj.) everlasting,eternal (of mahāsamudda,the great ocean) Vin.II,237= A.IV,198.(Page 290)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ṬHITA:(pp của tiṭṭhati) đã đứng,không thể di động,trú tại,cư ngụ --ka người đứng lên --ṭṭhāna [nt] chỗ người đã đứng --tta [nt] sự việc đứng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
Ṭhita:sự đứng,thân trụ; vững trú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ṭhita:ဌိတ(န)
[ဌာ+တ။ ဌာ ဂတိနိဝတၱိမွိ၊ အ႒ာသီ တိ ဌိေတာ။ ႐ူ။၆၂ဝ။ (-ကစၥည္း။၅၈၈။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၉၂။ေမာဂ္၊၅။၁၁၄။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။ ၅၂၆-တို႔လည္းၾကည့္)။ (သၳိတ-သံ)]
(၁) (က) တည္ျခင္း၊ တည္ေနျခင္း။ (ခ) ရပ္ျခင္း၊ ရပ္တည္ျခင္း။ (ဂ) တည္တံ့-ခိုင္ခံ့-ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္-တည္ၾကည္-ျခင္း။ (ဃ) တည္တံ့-ခိုင္ျမဲ-ျခင္း။ (င) ရပ္တန္႔-ရပ္နား-ရပ္ဆိုင္း-ျခင္း။ (တိ) (၂) (က) တည္ေသာ၊ တည္ေနေသာ။ (ခ) ရပ္ေသာ၊ ရပ္တည္ေသာ။ (ဂ) တည္တံ့-ခိုင္ခံ့-ေသာ၊ တည္ၿငိမ္-တည္ၾကည္-ေသာ။ (ဃ) ရပ္တန္႔-ရပ္စဲ-ေသာ။ (င) ျဖစ္-တည္-ေသာ။ (စ) တည္ရွိ-ထင္ရွားရွိ-ေသာ။ (၃) (က) တည္ရာ၊ တည္ေနရာ။ (ခ) ရပ္ရာ၊ ရပ္တည္ရာ။ (ဂ) ရပ္တန္႔-ရပ္နား-ရပ္ဆိုင္း-ရာ။ ဌိတကာရီ-ၾကည့္။ ဌိတ႒ာန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ṭhita:ဌိတ (န)
ရပ္ျခင္း။ တည္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ṭhita:ဌိတ (ပ)
ရပ္တည္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ṭhita:ဌိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဌာ+ကၱ)
တည္ရွိသည္။ ရပ္တည္သည္။
ဌိေတ၊ ရပ္သည္ရွိေသာ္။ တည္ၿပီးေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine