Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ḍeti:[Sk.ḍayate,ḍīyate ḍī] 飛(fly).cf.dayati,uḍḍeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
ḍeti:[Sk.ḍayate,ḍīyate ḍī] 飛ぶ.cf.dayati,uḍḍeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ḍeti,(ḍī + a),飛。 【過】 ḍesi。 【現分】 ḍenta。(p140)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ḍeti,(ḍī+a),飛。【過】desi。【現分】denta。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ḍeti:ḍeti(kri)
ေဍတိ(ႀကိ)
[ḍi+a+ti.ḍi vihāyasagatiyaṃ gamanamatte ca.ḍeti,ḍayati,ḍemāno.ḍi khipanuḍḍanesu.ḍeti,uḍḍeti.nīti,dhā.57.]
[ဍိ+အ+တိ။ ဍိ ဝိဟာယသဂတိယံ ဂမနမေတၱ စ။ ေဍတိ၊ ဍယတိ၊ ေဍမာေနာ။ ဍိ ခိပႏုၮေနသု။ ေဍတိ၊ ဥေၮတိ။ နီတိ၊ဓာ။၅၇။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ḍeti,[Sk.*ḍayate=dīyati; ḍayana flying.The Dhtp gives the root as ḍī or ḷī with def.of “ākāsa-gamana”] to fly; only in simile “seyyathā pakkhī sakuṇo yena yen’eva ḍeti ...” D.I,71=M.I,180,269=A.II,209= Pug.58; J.V,417.Cp.dayati & dīyati,also uḍḍeti.(Page 291)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ḍeti:To fly
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ḌETI:(dī+e) bay lên [aor] desi [prp] ṇenta
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ḍeti:bay đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ḍeti:ေဍတိ(ႀကိ)
[ဍိ+အ+တိ။ ဍိ ဝိဟာယသဂတိယံ ဂမနမေတၱ စ။ ေဍတိ၊ ဍယတိ၊ ေဍမာေနာ။ ဍိ ခိပႏုၮေနသု။ ေဍတိ၊ ဥေၮတိ။ နီတိ၊ဓာ။၅၇။]
(၁) ပ်ံ၏၊ ပ်ံသြား၏၊ ပ်ံတက္၏။ (၂) (ေက်ာ့ကြင္း) ေထာင္၏၊ စီရင္၏။ (၃) ပစ္ခ်၏။ (၄) ျဖစ္၏။ (၅) ျပဳ၏၊ ျဖစ္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ḍeti:ေဍတိ (√ဍီ)
ပ်ံ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine