Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ḍāha:m.[cf.ḍahati] 火熱,光熱,熱病.
パーリ語辞典 水野弘元著
ḍāha:m.[cf.ḍahati] 火熱,光熱,熱病.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ḍāha,【陽】 赤熱,熱,燃燒,燃的。(p140)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ḍāha,【陽】赤熱,熱,燃燒,燃的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ḍāha:ḍāha(pu)
ဍာဟ(ပု)
[daha+ṇa.dahassa dassa ḍo hoti vā,ḍāhoç dāho..5.126.]
[ဒဟ+ဏ။ ဒဟႆ ဒႆ ေဍာ ေဟာတိ ဝါ၊ ဍာေဟာ,ဒါေဟာ။ ေမာဂ္။ ၅။၁၂၆။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ḍāha,[Sk.dāha,see ḍahati] burning,glow,heat D.I,10 (disā° sky-glow=zodiacal light?); M.I,244; PvA.62; Miln.325.Sometimes spelt dāha,e.g.A.I,178 (aggi°); Sdhp.201 (id.); -- dava° a jungle fire Vin.II,138; J.I,461.(Page 291)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ḌĀHA:[m] sự nóng,sức nóng,sự thiêu đốt,sự cháy đỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ḍāha:ဍာဟ(ပု)
[ဒဟ+ဏ။ ဒဟႆ ဒႆ ေဍာ ေဟာတိ ဝါ၊ ဍာေဟာ,ဒါေဟာ။ ေမာဂ္။ ၅။၁၂၆။]
(၁) ပူျခင္း၊ ပူေလာင္ျခင္း။ (၂) ကိုယ္တြင္း၌ ျဖစ္ေသာ အပူနာ၊ ကိုယ္ပူနာ။ (၃) (သူေသေကာင္ကို) ဖုတ္ၾကည္း-႐ႈိ႕ၿမႇိဳက္-သၿဂၤိုဟ္-ရာ။ (၄) မီး။ ဒဝဍာဟ ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ḍāha:ဍာဟ (ပ) (√ဒဟ္+ဏ)
ပူေလာင္ျခင္း။ အပူ။ ဖုတ္ျခင္း။ ပူေစတတ္ေသာ အနာ။
ဒဝဍာဟ၊ ေတာမီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine