Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ūsa:m.[Sk.ūṣa] 鹽地,鹽物.
パーリ語辞典 水野弘元著
ūsa:m:[Sk.ūṣa] 塩地,塩物.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ūsa,【陽】 鹽的物質。(p82)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ūsa,(Sk.ūsa),【陽】鹽的物質(salt-ground; saline substance)。ūsodaka,【中】鹽水,清潔劑。ūsakhāra,鹹的物質。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ūsa:[m.] saline substance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ūsa,[Sk.ūṣa] salt-ground; saline substance,always combd. with khāra S III 131 (°gandha); A.I,209.(Page 159)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ŪSA:[m] chất mặn,chất muối --ra [a] có chất mặn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ūsa:ဦသ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine