Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ūna:a.[〃] 不足的,欠缺的,少的,減(少)的.dvīhi ūnaṃ purisa-sahassaṃ 只少了二人的千人男子(998人的男子).-udara,-odara 空腹,空的胃.
パーリ語辞典 水野弘元著
ūna:a.[〃] 不足せる,欠きたる,少き,減ぜる.dvīhi ūnaṃ purisa-sahassaṃ ニ人だけ少い千人(998人)の男.-udara,-odara 空腹,からの胃.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ūna,【形】 較少的,減的,欠缺的,不足的。 ~ka,【形】 相同於ūna。(p82)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ūna,【形】較少的,減的,欠缺的,不足的(wanting,deficient,less)。ūnaka,【形】相同於ūna。ūnatta,【中】ūnatā,【陰】缺乏。ūnavīsativassa,【陽】未滿二十歲的人。未滿二十歲的人︰Vin.Mv.I,76︰ūnavīsativasso,bhikkhave,puggalo akkhamo hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṁsamakasavātātapasarīsapasamphassānaṁ duruttānaṁ durāgatānaṁ vacanapathānaṁ uppannānaṁ sārīrikānaṁ vedanānaṁ dukkhānaṁ tibbānaṁ kharānaṁ kaṭukānaṁ asātānaṁ amanāpānaṁ pāṇaharānaṁ anadhivāsakajātiko hoti.(未滿二十歲的人不堪忍耐寒、熱、飢、渴、虻(ḍaṁsa)、蚊(makasa)、風(vātā =kucchivāta-piṭṭhivātādivasa受胃腸風、背部風等的支配)、熱(ātapo= sūriyātapo太陽熱)、爬蟲類(sarīsapa蛇、蠍等)所咬,(不堪忍耐)差勁的話、不好聽的話,身體不能持久承受猛、粗、利、不悅、不可意之苦。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ūna:[adj.] less; minus; wanting; deficient.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ūna,(adj.) [Vedic ūna; cp.Av.ūna,Gr.eu]_nis,Lat.vāpus,Goth.wans,Ags.won = E.want] wanting,deficient,less M.II,73; J.V,330; DhA.I,77; DhA.IV,210.Mostly adverbially with numerals = one less,but one,minus (one or two); usually with eka (as ekūna one less,e.g.ekūna-aṭṭhasataṁ (799) J.I,57; ekūna-pañcasate KhA 91,ekūna-vīsati (19) Vism.287; eken’ūnesu pañcasu attabhāvasatesu (499) J.I,167; also with eka in Instr.as eken’ūnapañcasatāni (deficient by one) Vin.II,285; KhA 91; sometimes without eka,e.g.ūnapañcasatāni (499) Vin.III,284; ūnavīsati (19) Vin.IV,130,148.With “two” less:dvīhi ūnaṁ sahassaṁ (998) J.I,255.-- anūna not deficient,complete PvA.285 (= paripuṇṇa).

--udara (ūnudara,ūnūdara,ūnodara) an empty stomach,adj.of empty stomach; °udara J.II,293; VI,295; °ūdara J.VI,258; Miln.406; odara Sn.707; DhA.I,170.--bhāva depletion,deficiency SnA 463 (v.l.hānabhāva).(Page 158)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ŪNA:[a] thiếu,nhỏ,còn cần đến,kém --ka [a] thiếu kém
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ūna:ဦန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine