Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
īsaka:m.[<īsā] 棒,竿,桿.
パーリ語辞典 水野弘元著
īsaka:m.[<īsā] 棒,さお.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Īsaka,【形】 一點點,很少的。 īsakaŋ,【副】 稍微,些微地。(p63)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
īsaka,【形】柱、竿(a pole)。īsakagga﹐柱頭、竿頭(the top of a pole)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
īsaka:[adj.] little; few.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Īsaka,[dimin.of īsā] a pole J.II,152; VI,456 (°agga the top of a pole).(Page 124)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĪSAKA:[a] một chút,ít quá --kaṃ [ad] một chút xíu,nhỏ nhen quá
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
īsaka:ဤသက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine