Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
īsa:m.[BSk.īśa.cf.Sk.īśvara] 主,主人,主權者.f.īsī.
パーリ語辞典 水野弘元著
īsa:m.[BSk.īśa.cf.Sk.īśvara] 主,主人,主権者.f.īsī.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Īsa,【陽】 統治者。 ~dhara,【陽】 持軸山,一座山的名字。(p63)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
īsa,(‹iw to have power; cp.Sk.īwvara = P.issara,& BSk.īwa),【陽】統治者(lord,owner,ruler)。【陽】持軸山,一座山名。【陰】īsī。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
īsa: īsa(bya)
ဤသ(ဗ်)

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
īsa: īsa(pu)
ဤသ(ပု)
«īsa+a.,ṭī.725»
[ဤသ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၅]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
īsa:[m.] a lord; ruler.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Īsa,[fr. to have power,perf.īśe = Goth.aih; cp.Sk.īśvara = P.issara,& BSk.īśa,e.g.Jtm 3181] lord,owner,ruler J.IV,209 (of a black lion = kāḷa-sīha C.); VvA.168.f.īsī see mahesī a chief queen.Cp.also mahesakkha.(Page 124)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĪSA:[m] Ngài,bậc thống trị,cai trị --dhara [m] tên một trái núi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
īsa:ဤသ(ပု)
[ဤသ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၅]
အစိုးရသူ၊ အရွင္သခင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
īsa:ဤသ(ဗ်)

လြယ္ကူစြာ၊ မၿငိဳျငင္-မပင္ပန္း-သျဖင့္။ ဤသံ (၁) အနက္ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
īsa:ဤသ
ဘူ = ဒါန ဂတိ ဟႎသာ ဥၪၧ ဒႆန ဣႆေရသု-ေပးျခင္း,သြားျခင္း,ညႇဉ္းဆဲျခင္း,အ ဤသတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
īsa:ဤသ (ဣ)
ဤသီ၊ မိဖုရားႀကီး။ မေဟသီ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
īsa:ဤသ (ပ) (√ဤသ္+အ)
အစိုးရေသာသူ။ မင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine