Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
īsā:f.[Sk.īṣā] 轅(※),長柄(長把,長桿),轅桿.-danta 像轅桿那樣的牙 [※(馬車牛車等)車前的兩根長直木,其前端搭架於軛上,用以拉駕馬牛].
パーリ語辞典 水野弘元著
īsā:f.[Sk.īṣā] 轅,ながえ,轅桿.-danta 轅のような牙.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Īsā,【陰】 犁柱,轅(車前駕牲畜的兩根直木)。 ~danta,【形】 有牙如犁柱一般長(即:象)。(p63)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
īsā,(Vedic īsā),【陰】犁柱,轅(車前駕牲畜的兩根直木)(the pole of a plough or of a carriage)。īsādanta,【形】有牙如犁柱一般長(即:象)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
īsā: īsā(thī)
ဤသာ(ထီ)
«īsa+a+ā (itthījotaka) (īpā-saṃ)»
[ဤသ+အ+အာ (ဣတၳီေဇာတက) (ဤပါ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
īsā,(f.),pole of a plough or a carriage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Īsā,(f.) [Vedic īṣā] the pole of a plough or of a carriage S.I,104 (naṅgal’īsā read with v.l.for naṅgala-sīsā T.),172,224 (°mukha):A.IV,191 (rath°); Sn.77; J.I,203 (°mukha); IV,209; Ud.42; Miln.27; SnA 146; VvA.269 (°mūlaṁ = rathassa uro).

--danta having teeth (tusks) as long as a plough-pole (of an elephant) Vin.I,352; M.I,414; Vv 209 = 439 (= ratha-īsā-sadisa-danto); J.VI,490 = 515.(Page 124)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
īsā:The pole of a plough
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĪSĀ:[f] răng bừa,gọng xe (ngựa) --danta [a] có ngà dài như gọng xe,ngà voi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
īsā:ဤသာ(ထီ)
[ဤသ+အ+အာ (ဣတၳီေဇာတက) (ဤပါ-သံ)]
ရထားသံ၊ ထြန္သံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
īsā:ဤသာ (ဣ)
ရထားသန္။ ထြန္ကိုင္း။ ထြန္သန္ (နဂၤလဒ႑က)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine