Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Īhā,【陰】 īhana,【中】 努力。(p63)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
īhā,(‹īh),【陰】ihana,【中】努力(exertion,endeavour,activity)。nir-īha﹐無努力(void of activity)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
īhā: īhā(thī)
ဤဟာ(ထီ)
«(1) īha+a+ā(itthijotaka).,5.49.¤pañcikā.(2) i+ha+ā.,ṭī.156»
[(၁) ဤဟ+အ+အာ(ဣတၳိေဇာတက)။ ေမာဂ္၊၅။၄၉။ ၎ပၪၥိကာ။ (၂) ဣ+ဟ+အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၆]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
īhā,(f.),endeavour; exertion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Īhā,(f.) [fr.īh] exertion,endeavour,activity,only in adj.nir-īha void of activity Miln.413.(Page 124)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
īhā:Exertion,endeavour
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĪHĀ:[f] sự siêng năng,cần mẫn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
īhā:ဤဟာ(ထီ)
[(၁) ဤဟ+အ+အာ(ဣတၳိေဇာတက)။ ေမာဂ္၊၅။၄၉။ ၎ပၪၥိကာ။ (၂) ဣ+ဟ+အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၆]
(၁) ျဖစ္ျခင္း။ အမူအရာ။ စိတၱ ဤဟာ-ၾကည့္။ (၂) အသက္ေမြးျခင္း။ ဤဟိတ-(၂)-ၾကည့္။ (၃) အားထုတ္ျခင္း၊ လုံ႔လျပဳျခင္း၊ လုံ႔လဝီရိယ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
īhā:ဤဟာ (ဣ) (√ဤဟ္+အာ)
အားထုတ္ျခင္း။ ဝီရိယ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine