Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āyutta:a.[Sk.āyukta,ā-yuj 的 pp.] 已被套上(牛)軛(已連接連結)的,熱心(專心致志)的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āyutta:a.[Sk.āyukta,ā-yuj の pp.] 軛された,熱心なる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āyutta,(āyuñjati 的【過分】),已把…套上軛,已連接,已投入於。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āyutta,(āyuñjati 的【過分】;Sk.āyukta; pp.of ā + yuj),已把…套上軛,已連接,已投入於(yoked,to connected with,full of; intent upon,devoted to )。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āyutta:āyutta(ti)
အာယုတၱ(တိ)
«ā+yuja+ta»
[အာ+ယုဇ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āyutta,(pp.of āyuñjati),yoked; connected with; devoted to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āyutta,[Sk.āyukta; pp.of ā + yuj] -- 1.yoked,to connected with,full of Pv.I,1014 (tejas’āyuta T.,but PvA.52 reads °āyutta and explns. as samāyutta); PvA.157 (= ākiṇṇa of Pv.II,124).-- 2.intent upon,devoted to S.I,67.nāyuttaṁ (Page 106)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀYUTTA:(pp của ayuñjaṭi) bắt ách,bị ràng buộc với,chân thành với
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āyutta:အာယုတၱ(တိ)
[အာ+ယုဇ+တ]
(က) ယွဉ္ေသာ၊ အထူးသျဖင့္ ယွဉ္ေသာ။ (ခ) အားထုတ္ေသာ၊ အထူးသျဖင့္ အားထုတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āyutta:အာ-ယုတၱ (ပ)
အမႈေဆာင္။ အမတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āyutta:အာ-ယုတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ယုဇ္+တ)
ဖြဲ႕အပ္သည္။ ထမ္းပိုးတပ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine