Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvuso:[BSk.āvuso,āyuṣaḥ,āvusāho,āvusāvo] = āyasmanto.pl.voc.(禮貌稱呼語)尊者(們),學友 [對同輩或晚輩使用].
パーリ語辞典 水野弘元著
āvuso:[BSk.āvuso,āyuṣaḥ,āvusāho,āvusāvo] =āyasmanto.pl.voc.尊者達よ,友よ [同輩,または下輩に対して用り].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvuso,【無,呼】 朋友,兄弟(出家人之間禮貌上的稱呼)。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvuso,(a contracted form of āyusmanto pl.of āyusman,of which the regular Pāli form is āyasmant,with v for y as frequently in Pāli),【陽.單.呼】朋友(friend,brother,Sir)(對低戒臘的比丘的禮貌上的稱呼),有時古譯作:君。【陽.復.呼】朋友(friends,brothers,Sirs)。若對上輩之親切稱呼(piyavacanametaṁ),通常用āyasmā(梵āyusmat),可譯作慧命、具壽等。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvuso:āvuso(bya)
အာဝုေသာ(ဗ်)
«raa rānitea apruso ā .āyuea paṭhamā ekaç bahu visā ,bhu rhika ra a āvusohu prokra.bhuparinipru kālanitea makasā sī āvuso-hu rhieiea.sīkamū ma marhi»
[ရဟန္းအခ်င္းခ်င္း ေခၚေဝၚရာ၌ အသုံးျပဳေသာ အာလုပ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။ အာလုပ္ပုဒ္ျဖစ္၍ ပဌမာ ဧကဝုစ္,ဗဟုဝုစ္ ဝိဘတ္ႏွစ္မ်ိဳးသာ သက္ႏိုင္သည္၊ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဉ္က ရဟန္းတို႔သည္ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ အခ်င္းခ်င္း အာဝုေသာဟု ေခၚေဝၚ ေျပာဆိုၾကသည္။ ဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး ေနာက္ကာလ၌ကား မေထရ္ႀကီးကသာ သီတင္းငယ္ကို အာဝုေသာ-ဟု ေခၚေဝၚခြင့္ရွိ၏။ သီတင္းငယ္ကမူ မေထရ္ႀကီးကို ေခၚေဝၚခြင့္ မရွိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvuso:[ind.] (Vocative),friend; brother.(A form of polite address among monks).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvuso,(Voc.pl.m.) [a contracted form of āyusmanto pl.of āyusman,of which the regular Pāli form is āyasmant,with v for y as frequently in Pāli,e.g.āvudha for āyudha] friend,a form of polite address “friend,brother,Sir",usually in conversation between bhikkhus.The grammatical construction is with the pl.of the verb,like bhavaṁ and bhavanto.-- Vin.II,302; D.I,151,157; II,8; SnA 227; DhA.I,9; II,93; PvA.12,13,38,208.(Page 113)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āvuso:Friend! Sir! Brother!
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVUSO:[in] cách kêu,này bạn,này đạo hữu (dùng trong hàng chư Tăng)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvuso:အာဝုေသာ(ဗ်)
[ရဟန္းအခ်င္းခ်င္း ေခၚေဝၚရာ၌ အသုံးျပဳေသာ အာလုပ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။ အာလုပ္ပုဒ္ျဖစ္၍ ပဌမာ ဧကဝုစ္,ဗဟုဝုစ္ ဝိဘတ္ႏွစ္မ်ိဳးသာ သက္ႏိုင္သည္၊ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဉ္က ရဟန္းတို႔သည္ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ အခ်င္းခ်င္း အာဝုေသာဟု ေခၚေဝၚ ေျပာဆိုၾကသည္။ ဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး ေနာက္ကာလ၌ကား မေထရ္ႀကီးကသာ သီတင္းငယ္ကို အာဝုေသာ-ဟု ေခၚေဝၚခြင့္ရွိ၏။ သီတင္းငယ္ကမူ မေထရ္ႀကီးကို ေခၚေဝၚခြင့္ မရွိ]
ငါ့ရွင္၊ ငါ့ရွင္တို႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvuso:အာဝုေသာ (အ)
ငါ႔ရွင္။ ငါ႔ရွင္တို႔။
အာဝုေသာဝါေဒန၊ အာဝုေသာဟု ေခၚေဝၚျခင္းျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine