Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvuṇāti:貫通,刺穿,插進; 結牢,綁住,固定住,掛(插,裝,佩,穿,繫)上.pp.āvuta; caus.āvuṇāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
āvuṇāti:貫通す,突き刺す; 結び付ける,付ける.pp.āvuta; caus.āvuṇāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvuṇāti,(ā + vu + nā),1.串起。 2.固定在,裝置在。 āvuṇi,【過】。(p58)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvuṇāti,(ā+vu +nā),1.串起。2.固定在,裝置在。āvuṇi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvuṇāti:āvuṇāti(kri)
အာဝုဏာတိ(ႀကိ)
«ā+vu+ṇā+ti»
[အာ+ဝု+ဏာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvuṇāti:[ā + vu + nā] 1.strings upon; 2.fixes on to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvuṇāti,[in form = *avṛṇoti,ā + vṛ,cp.āvarati,but in meaning = *āvayati,ā + to weave,thus a confusion of the two roots,the latter being merged into the former] to string upon,to fix on to (c.Loc.),to impale J.I,430; III,35; V,145; VI,105.-- Caus.II.āvuṇāpeti J.III,218 (sūle).-- pp.āvuta1 (q.v.),whereas the other pp.āvaṭa is the true derivative of ā + vṛ.(Page 113)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āvuṇāti:To cover,to enclose; to put a string through,to string
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVUṆĀTI:(ā+vu+ṇā) buộc,cột lên,cột,gắn vào [aor] --āvuṇi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvuṇāti:အာဝုဏာတိ(ႀကိ)
[အာ+ဝု+ဏာ+တိ]
ဖြဲ႕-သီ-သီကုံး-လွ်ိဳ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvuṇāti:အာ-ဝုဏာတိ (အာ√ဝရ္)
ပိတ္၏။ သီ၏။
ဝလႅိယာ အာဝုဏိတြာ၊ ႏြယ္ျဖင့္ သီ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine