Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āvajjati:[ā-vṛj] 朝向,面對著,轉向,傾注(精神貫注),空出(騰出位置等),倒出(花瓶裡的水等),思惟.imper.āvajja; caus.āvajjeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
āvajjati:[ā-vṛj] 向う,転向す,注ぐ,空ける,思惟す.imper.āvajja; caus.āvajjeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āvajjati,(ā + vajj + a),1.思索。 2.(船) 翻倒。āvajji,【過】。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āvajjati,(ā+vajj+a),1.思索。2.(船)翻倒。āvajji,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āvajjati:āvajjati(kri)
အာဝဇၨတိ(ႀကိ)
«ā+vajja+a+ti»
[အာ+ဝဇၨ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āvajjati:[ā + vajj + a] 1.reflects upon; 2.upsets (a vessel).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āvajjati,[not with Senart M Vastu 377 = ava + dhyā,but = Sk.āvṛṇakti ā + vṛj,with pres.act.āvajjeti = Sk.āvarjayati] -- 1.to reflect upon,notice,take in,advert to,catch (a sound),listen J.I,81; II,423; V,3; Miln.106.-- 2.to remove,upset (a vessel),pour out Vin.I,286 (kumbhiṁ); J.II,102 (gloss āsiñcati).-- Caus.āvajjeti (q.v.).(Page 111)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āvajjati:To reflect,to consider
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀVAJJATI:(ā+vajj+a) làm vẻ vang,xán lạn,lật úp (một chiếc ghe) [aor] āvajji
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āvajjati:အာဝဇၨတိ(ႀကိ)
[အာ+ဝဇၨ+အ+တိ]
ဆင္ျခင္၏၊ ႏွလုံးသြင္း၏၊ စဉ္းစား၏။ အာဝေဇၨတိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āvajjati:အာ-ဝဇၨတိ (အာ√ဝဇၨ္)
ဆင္ျခင္၏။ ႏွလံုးသြင္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine