Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsevati:[ā-sev] 習行(練習實行),實行練習,習熟(練習熟悉).pp.āsevita; grd.āsevitabba.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsevati:[ā-sev] 習行する,行なう,習熟す.pp.āsevita; grd.āsevitabba.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsevati,(ā + sev + a),結交,練習,與… 時常交往。 āsevi,【過】。 āsevita,【過分】。(p60)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsevati,(ā+sev(梵sev)聯合+a),結交,練習,與…時常交往。āsevi,【過】。āsevita,【過分】。cf.bhāveti (‹bhū),修習。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsevati:āsevati(kri)
အာေသဝတိ(ႀကိ)
«ā+seva+a+ti»
[အာ+ေသဝ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsevati:[ā + sev + a] associates; practises; frequents.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsevati,[ā + sev] to frequent,visit; to practise,pursue,indulge,enjoy A.I,10; Sn.73 (cp.Nd2 94); Ps.II,93 (maggaṁ).-- pp.āsevita.(Page 116)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āsevati:To practise
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSEVATI:(a +sev+a) cộng sự,thực hành; thường lai vãng [aor] āsevi [pp] āseviṭa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āsevati:thực hành,áp dụng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsevati:အာေသဝတိ(ႀကိ)
[အာ+ေသဝ+အ+တိ]
(က) မွီဝဲ၏။ (ခ) လြန္ကဲ-ျပင္းထန္-စြာ မွီဝဲ၏။ (ဂ) အစ၌ မွီဝဲ၏။ (ဃ) ႐ိုေသစြာ-႐ို႐ိုေသေသ-မွီဝဲ၏။ (င) အာ႐ုံျပဳေသာ အားျဖင့္ မွီဝဲ၏၊ အာ႐ုံျပဳ၏။ အာေသဝန-ၾကည့္။ (စ) ပြါးမ်ားေသာ အားျဖင့္ မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏။ အာေသဝန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsevati:အာေသဝတိ (အာ√ေသဝ္)
မွီဝဲ၏။ ဆည္းကပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine