Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsabha:m.[Sk.ārṣabha>ṛṣabha = usabha] 牛,牡牛,牛王.-ṭṭhāna 最上處,最上位.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsabha:m.[Sk.ārṣabha>ṛṣabha=usabha] 牛,牡牛,牛王.-ṭṭhāna 最上処,最上位.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsabha,【形】 像公牛一樣的 即:強壯的質量和顯赫的質量。 ~ṭṭhāna,【中】卓著的地位。 ~bhī,(usabha 的【陰】),壯麗的,大膽的。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsabha,【形】像公牛一樣的,即:強壯的特質和顯赫的特質。āsabhaṭṭhāna,【中】卓著的地位。āsabhī,(usabha 的【陰】),壯麗的,大膽的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsabha:āsabha(ti)
အာသဘ(တိ)
«āsabha+ṇa.thī-nitea āsabhī»
[အာသဘ+ဏ။ ထီ-၌ အာသဘီ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsabha:āsabha(pu)
အာသဘ(ပု)
«āsa+abha.sabbaññutapaṭijānanavasena abhimukhaṃ gacchantiç aṭṭha vā parisā (aṭṭhaparisaṃ,sī,ṭī,,2.362) upasaṅkamantīti āsabhā,pubbabuddhā.ma,ṭī,2.19.aṃ,ṭī,2.266.mūlaṭī,2.198»
[အာသ+အဘ။ သဗၺညဳတပဋိဇာနနဝေသန အဘိမုခံ ဂစၧႏၲိ,အ႒ ဝါ ပရိသာ (အ႒ပရိသံ၊ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၃၆၂) ဥပသကၤမႏၲီတိ အာသဘာ၊ ပုဗၺဗုဒၶါ။ မ၊ဋီ၊၂။၁၉။ အံ၊ဋီ၊၂။၂၆၆။ မူလဋီ၊၂။၁၉၈]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsabha:āsabha(ti)
အာသဘ(တိ)
«āsabha+ṇa.usabhāyeva āsabhā.vi,pi,.usabhassa idaṃ āsabhaṃ ṭhānaṃ,āsabhī vācā.rū.nhā-227.usabhassa idaṃç bhāvo vā āsabhaṃ.,4.127.thī-nitea āsabhī»
[အာသဘ+ဏ။ ဥသဘာေယဝ အာသဘာ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ ဥသဘႆ ဣဒံ အာသဘံ ဌာနံ၊ အာသဘီ ဝါစာ။ ႐ူ။ ႏွာ-၂၂၇။ ဥသဘႆ ဣဒံ,ဘာေဝါ ဝါ အာသဘံ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၇။ ထီ-၌ အာသဘီ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsabha,[the guṇa- and compn. form of usabha,corresponding to Sk.ārṣabha › ṛṣabha,see usabha] (in compn.) a bull,peculiar to a bull,bull-like,fig.a man of strong & eminent qualities,a hero or great man,a leader,thus in tār° Sn.687; nar° Sn.684,696; āsabha-camma bull’s hide J.VI,453 (v.l.usabha°).

--ṭṭhāna (as āsabhaṇṭhāna) “bull’s place",first place,distinguished position,leadership M.I,69; S.II,27; A.II,8 (C.seṭṭha-ṭṭhāna uttama-ṭṭhāna); III,9; V,33 sq.; DA.I,31; KhA 104.(Page 114)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSABHA:[a] bò tơ,bò thần có mãnh lực phi thường --bhaṭṭhana [nt] địa vị cao quí --bhī [f] sự dũng cảm,sự oai nghiêm,sự hùng tráng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsabha:အာသဘ(တိ)
[အာသဘ+ဏ။ ဥသဘာေယဝ အာသဘာ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ ဥသဘႆ ဣဒံ အာသဘံ ဌာနံ၊ အာသဘီ ဝါစာ။ ႐ူ။ ႏွာ-၂၂၇။ ဥသဘႆ ဣဒံ,ဘာေဝါ ဝါ အာသဘံ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၇။ ထီ-၌ အာသဘီ]
(၁) ျမတ္ေသာ။ (၂) ႏြားလားဥသဘ၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ၊ (အေရ,မတုန္မလႈပ္ ရပ္တည္ျခင္း,မတုန္မလႈပ္ေသာ အသံ-စသည္)။ အာသဘ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsabha:အာသဘ(ပု)
[အာသ+အဘ။ သဗၺညဳတပဋိဇာနနဝေသန အဘိမုခံ ဂစၧႏၲိ,အ႒ ဝါ ပရိသာ (အ႒ပရိသံ၊ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၃၆၂) ဥပသကၤမႏၲီတိ အာသဘာ၊ ပုဗၺဗုဒၶါ။ မ၊ဋီ၊၂။၁၉။ အံ၊ဋီ၊၂။၂၆၆။ မူလဋီ၊၂။၁၉၈]
(၁) (ေရွး၌ ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ကုန္ေသာ) ျမတ္စြာဘုရား၊ ေရွးဘုရားရွင္မ်ား။ (၂) အာသဘမည္ေသာ-ႏြားလား-ေရွ႕ေဆာင္ႏြား။ (၁) အာသဘ (၁) အနက္ ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsabha:အာသဘ(တိ)
[အာသဘ+ဏ။ ထီ-၌ အာသဘီ]
(၁) ေရွးဘုရားရွင္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ။ (၂) (က) ႏြားလားဥသဘ၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ မတုန္မလႈပ္ ရပ္တည္ျခင္းႏွင့္တူေသာ။ (ခ) ႏြားလားဥသဘ၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ မတုန္မလႈပ္ေသာ အသံႏွင့္တူေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsabha:အာသဘ (တိ) (ဥသဘ+ဏ)
ဥသဘ၏အရာ ျဖစ္သည္။ ျမတ္သည္။ ရဲရင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine