Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āraddha:a.[arabhati<rabh 的 pp.] 已開始的,已精勤的.-viriya 勤精進的,已開始精進的,發勤的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āraddha:a.[arabhati<rabh の pp.] 開始せる,励める.-viriya 勤精進の,精進を起せる,発勤の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āraddha:a.[ārabhati の pp.] 開始した,励んだ. -viriya 勤精進の,精進を起せる,発勤の. -viriyatā 勤精進行
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āraddha,(ārabhati 的【過分】),已開始,已變堅實。 ~citta,【形】 嬴得好意。~viriya,【形】 奮發的。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āraddha,(ārabhati ‘確立’的【獨】;pp.of ā + rabh),1.首先,談到,關於。2.確保,確立,已變堅實(undertaking,holding on to,resolved,firm)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āraddha:āraddha(kri,vi)
အာရဒၶ(ႀကိ၊ဝိ)
«ā+rabha+tvā»
[အာ+ရဘ+တြာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āraddha:āraddha(ti)
အာရဒၶ(တိ)
«ā+rādha+ṇe+ta»
[အာ+ရာဓ+ေဏ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āraddha:āraddha(ti)
အာရဒၶ(တိ)
«ā+rabha+ta»
[အာ+ရဘ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āraddha:[pp.of ārabhati] begun; started; firm.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āraddha,(adj.) [pp.of ā + rabh] begun,started,bent on,undertaking,holding on to,resolved,firm A.I,148 (āraddhaṁ me viriyaṁ It.30; PvA.73 (ṭhapetuṁ began to place),212 (gantuṁ).Cp.ārādhaka 1.

--citta concentrated of mind,decided,settled D.I,176; M.I,414; S.II,21; Sn.p.102; SnA 436.Cp.ārādheti 1.--viriya (adj.) strenuous,energetic,resolute Vin.I,182; D.III,252,268,282,285; A.I,24; Sn.68,344; It.71 (opp.hīna-viriya); Nd2 131; Ps.I,171; ThA.95.Cp.viriyārambha; f.abstr.°viriyatā M.I,19.(Page 107)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRADDHA:(pp của ārabhaṭi) đã khởi sự,bắt đầu,chắc chắn --ciṭṭa [a] thắng được ân huệ hay sự che chở --viriya [a] cố gắng lắm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āraddha:sự chuyên cần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āraddha:အာရဒၶ(တိ)
[အာ+ရဘ+တ]
(၁) အားထုတ္ေသာ၊ လုံ႔လျပဳေသာ၊ သူ။ (၂) အားထုတ္အပ္ေသာ။ (က) အားထုတ္အပ္-ခ်ီးေျမႇာက္အပ္-ျမဲျမံစြာျဖစ္ေစအပ္-ေသာ။ (ခ) အားထုတ္အပ္-ျပည့္စုံ-ေသာ။ အာရဒၶ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āraddha:အာရဒၶ(တိ)
[အာ+ရာဓ+ေဏ+တ]
(က) ၿပီးေစအပ္ေသာ၊ ဆည္းပူးအပ္ေသာ။ (ခ) ၿပီးေစအပ္ေသာ၊ ျပည့္စုံေသာ။ (ဂ) ႏွစ္သက္ေစအပ္ေသာ၊ ႏွစ္သက္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āraddha:အာရဒၶ(ႀကိ၊ဝိ)
[အာ+ရဘ+တြာ]
အားထုတ္၍။ အာရဒၶါ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āraddha:အာ-ရဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ရဘ္+တ)
အစျပဳအပ္သည္။ အားထုတ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine