Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āneti:[ā-neti<nī] = ānayati 引導,引路,導致,引來. opt. ānema,ānaye; imper. ānetha; fut. ānayissati,ānessati; inf. ānayituṃ; ger. ānetvā; aor. ānesi,ānayi,ānayiṃsu; pp. ānīta; pass. ānīyati,āniyyati; imper. āniyyataṃ; caus. ānāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
āneti:[ā-neti<nī] =ānayati 導く,導き来る. opt. ānema,ānaye; imper. ānetha; fut. ānayissati,ānessati; inf. ānayituṃ; ger. ānetvā; aor. ānesi,ānayi,ānayiṃsu; pp. ānīta; pass. ānīyati,āniyyati; imper. āniyyataṃ; caus. ānāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āneti,(ā + ni + a) 帶來,接來。 ānetabba,【潛】。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āneti,(ā+ni +a) 帶來,接來,獵獲,押解(to bring,to bring towards,to fetch,procure,convey,bring back)。ānetabba,【義】。ānetuṁ﹐【不】。ānetvā﹐【獨】。pp. ānīta (q. v.). -- Med. pass. ānīyati & āniyyati D.II,245 (āniyyataṁ imper. shall be brought); M.I,371 (ppr. ānīyamāna). -- Caus. II. ānāpeti to cause to be fetched
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āneti:āneti(kri)
အာေနတိ(ႀကိ)
«ā+nī+a+ti»
[အာ+နီ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āneti:[ā + ni + a] brings; fetches.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āneti,[ā + neti] to bring,to bring towards,to fetch,procure,convey,bring back Sn.110; PvA.54,92. pot. 1st pl. ānema (or imper. 2nd pl ānetha M.I,371. fut. ānayissati S.I,124; Pv.II,65; J.III,173; V,154 (v. l.),& ānessati J.V,154. inf. ānayituṁ Pv II 610,ger. ānetvā PvA.42,74. aor. ānesi PvA.3,& ānayi Pv.I,77 (sapatiṁ). -- pp. ānīta (q. v.). -- Med. pass. ānīyati & āniyyati D.II,245 (āniyyataṁ imper. shall be brought); M.I,371 (ppr. ānīyamāna). -- Caus. II. ānāpeti to cause to be fetched J.III,391; V,225. (Page 101)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āneti:To bring,to bring home; to fetch,to procure; to carry,to convey
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀNETI:(ā+ni+a) mang lại,đem đến,dẫn đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āneti:အာေနတိ(ႀကိ)
[အာ+နီ+အ+တိ]
ေဆာင္၏၊ (က) ေဆာင္ယူ၏၊ ေခၚေဆာင္၏။ (ခ) ရြက္ေဆာင္၏။ (ဂ) သိမ္းပိုက္၏။ (ဃ) ျပန္လည္ေဟာၾကား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āneti:အာ-ေနတိ (အာ√နီ)
ေဆာင္၏။ ယူေဆာင္၏။
သေစ ေဝဇၨံ အာေနႆာမိ ဘတၱေဝတနံ ဒါတဗၺံ ဘဝိႆတိ၊ အကယ္၍ ေဆးသမားကို ငါသည္ ေခၚေဆာင္ျငားအံ့၊ ေဆးဖိုးဝါးခကို ေပးရသည္ ျဖစ္လတၱံ႕။ ကုမာရိကံ ေတ တာတ အာေနႆာမိ၊ ခ်စ္သား သင့္အား သတို႔သမီးကို ေဆာင္ႏွင္းအံ့။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine