Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āluḷeti,(ā + luḷ + e),攪動,使混淆。 āluḷesi,【過】。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āluḷeti,(ā+luḷ激起+e),攪動,使混淆。āluḷesi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āluḷeti:āluḷeti(kri)
အာလုေဠတိ(ႀကိ)
«ā+luḷa+ṇe+ti»
[အာ+လုဠ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āluḷeti:[ā + luḷ + e] agitates; confounds.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLUḶETI:(ā+luḷ+e) lay động,làm rối loạn,làm xáo trộn [aor] --esi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āluḷeti:အာလုေဠတိ(ႀကိ)
[အာ+လုဠ+ေဏ+တိ]
(က) ေမႊေႏွာက္၏။ (ခ) ေရာယွက္-႐ႈပ္ေထြး-ေစ၏၊ ဇေဝဇဝါ-ယုံမွားသံသယ-ျဖစ္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āluḷeti:အာလုေဠတိ (ကာ) (အာ√လုဠ္+ေဏ)
တုန္လႈပ္ေစ၏။ ေခ်ာက္ခ်ားေစ၏။ ေႏွာက္နယ္၏။ ေမႊ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine